Förordning (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.

3 av 22 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1336). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. upphävdes 2016-02-01 genom SFS 2015:1035


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


10 §

  Det kapitaltillskott som staten lämnar enligt denna förordning till ett institut får uppgå till högst det belopp som motsvarar en ökning med två procentenheter av institutets kapitaltäckningsgrad per den 31 december 2009, om tillskottet hade gjorts vid den tidpunkten. Med kapitaltäckningsgrad avses åtta procent av den kapitaltäckningskvot som institutet har rapporterat till Finansinspektionen enligt föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 43 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

För två eller flera institut som ingår i en och samma koncern enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska det högsta belopp som får lämnas i kapitaltillskott enligt första stycket motsvara summan av de belopp som beräknats för respektive institut, även om tillskott enligt 5 § andra stycket lämnas endast till ett institut. Förordning (2010:20)

13 §

  Riksgäldskontoret får inte ingå ett avtal som avses i 12 § om det inte finns villkor i avtalet som
   1. förhindrar en otillbörlig användning av det statliga kapitaltillskottet i institutets marknadsföring,
   2. säkerställer att följande gäller under åren 2010-2012 för de fem ledande befattningshavare i institutet som har den högsta sammanlagda ersättningen:
      a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats före den 9 februari 2009,
      b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från institutet på annat sätt än genom deltagande i sådana långsiktiga incitamentsprogram som löper över minst två år och riktar sig till en vid krets av höga befattningshavare eller andra anställda i institutet, får inte beslutas under tiden den 9 februari 2009-den 31 december 2012, annat än när det gäller fastställande av rörlig ersättning som ska beräknas för tid före den 1 januari 2009 till följd av tidigare ingångna avtal, och omständigheter hänförliga till tiden den 9 februari 2009-den 31 december 2012 får inte beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats före den 9 februari 2009 eller fastställts under tiden den 9 februari 2009-den 31 december 2012 får verkställas eller utbetalas under denna tid, samt
      c) för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare villkor än enligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, och
   3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för styrelseuppdrag under åren 2009-2012 begränsas till högst den nivå som beslutats före den 9 februari 2009. Förordning (2010:1336)

22 §

  Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2009:46

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2009.
Kapitaltillskott enligt förordningen får inte lämnas efter den 30 juni 2011. Förordning (2010:1336)