Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

29 av 40 paragrafer (73 %) har ändrats i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:935). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 kap. 1 §

  Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och regioner ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (2017:725). Lag (2019:935)

1 kap. 2 §

  Det krav på anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) gäller inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:
   - 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
   - 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
   - 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
   - 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
   - 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
   - 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
   - 4 kap. 1 § om turism, och
   - 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.

Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för, till byggande av järnväg som en region ansvarar för och till anläggande av statlig farled krävs särskilda skäl för undantag från kravet på anknytning. Lag (2019:935)

1 kap. 3 §

  Trots bestämmelserna i 2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (2017:725) ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:
   - 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
   - 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
   - 3 kap. 6 § om lokaler,
   - 3 kap. 7 § om samhällsorientering, och
   - 5 kap. 1 och 2 §§ om tjänsteexport.
Lag (2017:755)

1 kap. 4 §

  Det som anges i 2 kap. 6-8 och 10 §§ inskränker inte de skyldigheter som kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt 2 kap. 7, 8 och 10 §§. Lag (2010:428)

2 kap. 1 §

  Kommuner och regioner får lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för. Bidrag får även lämnas till anläggande av allmän farled som staten ansvarar för. Kommuner får även lämna bidrag till byggande av järnväg som en region ansvarar för.

Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av väglagen (1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Med anläggande av farled avses i denna lag att anlägga en ny farled och att i farled göra fysiska ingrepp som utgör förbättringar av den ursprungliga anläggningen.
Lag (2019:935)

2 kap. 2 §

  Kommuner och regioner får lämna bidrag till utbildning och forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor eller av en enskild utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa examina.

Kommuner och regioner får även lämna bidrag till inrättande och drift av forskningsinfrastruktur vid sådant konsortium som avses i rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium). Lag (2019:935)

2 kap. 3 §

  Kommuner och regioner får medfinansiera projekt inom ramen för EU:s strukturfonder och program. Lag (2019:935)

2 kap. 4 §

  Kommuner och regioner får bistå utländska studerande som med stöd av svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen eller regionen för studier eller annan utbildning. Bistånd får ges genom åtgärder som syftar till att underlätta vistelsen samt till att främja välfärden och trivseln för den studerande.
Lag (2019:935)

2 kap. 5 §

  Kommuner och regioner får lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer. Ett sådant stöd får också omfatta politisk verksamhet. Lag (2019:935)

2 kap. 7 §

  Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 68 år.

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Lag (2019:650)

2 kap. 10 §

  En kommun får lämna kompensation till en person
   -när han eller hon inte har fått bistånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453) inom skälig tid eller i enlighet med ett beslut av socialnämnden eller ett avgörande av en domstol, eller
   -när socialnämnden inte har fullgjort en garanti som lämnats till personen att inom en viss tid eller på ett visst sätt tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen. Lag (2010:428)

3 kap. 2 §

  Kommuner får ingå avtal med regioner om att utföra sådana transporter som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kommuner får även ingå avtal med regioner om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter.
Lag (2019:935)

3 kap. 3 §

  Kommunala aktiebolag får ingå avtal med regionala kollektivtrafik-myndigheter om att utföra lokal och regional linjetrafik med buss samt motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn.

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Begreppet linjetrafik har samma innebörd som i 1 kap. 5 § 1 yrkestrafiklagen (2012:210).
Lag (2012:225)

3 kap. 5 §

  I aktiebolagets årsredovisning ska intäkterna, kostnaderna och resultatet av den uppdragsverksamhet som avses i 3 § redovisas särskilt.

Av denna särredovisning ska det framgå
   1. omsättning och resultat efter finansnetto för uppdragsverksamheten,
   2. borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser som kommuner eller regioner har ingått för bolaget och för uppdragsverksamheten samt kostnaderna för förbindelserna,
   3. kapital som kommuner eller regioner tillskjutit uppdragsverksamheten, och
   4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.

För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller det som är föreskrivet i årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2019:935)

3 kap. 7 §

  Har upphävts genom lag (2018:576)

5 kap. 1 §

  Kommuner och regioner får tillhandahålla sådan kunskap och erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänst) för export (tjänsteexport). Lag (2019:935)

5 kap. 2 §

  Som ett led i en tjänsteexport får kommuner och regioner i begränsad omfattning exportera varor som utgör ett nödvändigt komplement till eller har ett naturligt samband med den tillhandahållna kommunala tjänsten. Lag (2019:935)

5 kap. 4 §

  Kommuner och regioner får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning. Lag (2019:935)

5 kap. 5 §

  Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av kommuner och regioner i form av utrustning som kommunerna och regionerna inte längre behöver för sin verksamhet.

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt lämnas till ett land som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning. Lag (2019:935)

5 kap. 6 §

  Kommuner och regioner som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk. Lag (2019:935)

5 kap. 8 §

  Kommuner och regioner ska förvissa sig om att bistånd som lämnas kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte om biståndet avser utrustning som kommunerna och regionerna inte längre behöver för sin verksamhet. Lag (2019:935)

5 kap. 9 §

  Kommuner och regioner som lämnar bistånd till ett land som får svenskt statligt bistånd ska anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska dock inte göras om biståndet avser utrustning som kommunen eller regionen inte längre behöver för sin verksamhet. Lag (2019:935)

6 kap. 1 §

  Om det i kommuner eller regioner ska tas ut skatt enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, får kommuner eller regioner träffa avtal med staten om att biträda med
   1. information om systemet med trängselskatt, och
   2. förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten.

Kommunerna eller regionerna får dock inte med stöd av första stycket utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning.
Lag (2019:935)

6 kap. 3 §

  En kommun som tillhör en sammanslutning av kommuner med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare, får uppdra åt sammanslutningen att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i kommunens tjänst, vars villkor inte ska fastställas av någon statlig myndighet.

Kommunen får bestämma att uppdrag enligt första stycket får lämnas av en nämnd som handlägger frågor om anställningsvillkor för arbetstagare i kommunens tjänst.

Med kommun jämställs i denna paragraf region och annan kommunal förvaltningsenhet. Lag (2019:935)

6 kap. 4 §

  En nämnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalförbund får efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller när nämnden anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom en inköpscentral enligt 7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 7 kap. 7 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Lag (2019:935)

6 kap. 4 a §

  En nämnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalförbund får efter överenskommelse med den myndighet som avses i 1 § andra stycket 2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt den lagen.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Lag (2019:935)

6 kap. 5 §

  Föreskrifterna i 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § kommunallagen (2017:725) om uppdrag att besluta på nämndens vägnar tillämpas på ärenden enligt 4 § första stycket och 4 a § första stycket. Lag (2017:755)

6 kap. 6 §

  Beslut som anställda i en inköpscentral fattar på en nämnds vägnar ska anmälas till den som har lämnat uppdraget.
Detsamma ska gälla beslut som den myndighet som avses i 4 a § fattar på en nämnds vägnar. Lag (2013:313)

6 kap. 7 §

  Föreskrifterna i 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen (2017:725) om jäv tillämpas på anställda i inköpscentraler som fattar beslut på en nämnds vägnar. Detsamma ska gälla den som hos den myndighet som har fått ett uppdrag enligt 4 a § fattar beslut på en nämnds vägnar. Lag (2017:755)