Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

9 av 11 paragrafer (82 %) har ändrats i förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:850). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-28


1 §

  Fastighetsmäklarinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om registrering och tillsyn som rör fastighetsmäklare.
Myndigheten har ansvar för att
   - pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt att föra register över registrerade fastighetsmäklare,
   - utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och
   - avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäklare. Förordning (2012:25)

2 §

  Myndigheten ska därutöver
   - informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över enskilda fastighetsmäklare,
   - informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
   - informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighetsmäklarsed, och
   - främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed.
Förordning (2017:677)

3 §

  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:168)

6 §

  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden, som har till uppgift att pröva frågor om återkallelse av fastighetsmäklares registrering eller någon annan åtgärd enligt 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) när grunden för åtgärden är att fastighetsmäklaren
   1. inte längre uppfyller kravet på att vara redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare, eller
   2. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte frågor om ringa förseelser som saknar principiell betydelse.
Förordning (2017:850)

7 §

  Disciplinnämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt högst sex andra ledamöter och högst sex ersättare för dessa.

Disciplinnämnden är beslutsför när ordföranden, eller vice ordföranden, och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2017:850)

8 §

  Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2017:850)

9 §

  Direktören är myndighetschef. Han eller hon ska vara jurist. Förordning (2017:850)

10 §

  Ledamöterna och deras ersättare i Disciplinnämnden utses av regeringen.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet. Förordning (2017:850)

11 §

  Myndighetschefen ska utses till ledamot i Disciplinnämnden. Förordning (2017:850)