Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

9 av 14 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:520). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Fastighetsmäklarinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

Myndigheten har ansvar för att
   - pröva ansökningar om registrering av fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag samt att föra register över de fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag som är registrerade, och
   - utöva tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. Förordning (2021:520)

2 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Myndigheten ska därutöver
   - informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag,
   - informera om vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten, och
   - främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed och praxis om fastighetsmäklarföretags skyldigheter. Förordning (2021:520)

3 §

  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:168)

6 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden, som har till uppgift att pröva frågor om disciplinpåföljd enligt 4 kap. 4 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) när grunden för påföljden är att fastighetsmäklaren eller fastighetsmäklarföretaget
   1. inte längre uppfyller villkoren för registrering i 2 kap. 8 § 6 eller 9 § 4 fastighetsmäklarlagen,
   2. trots påminnelse inte betalar årlig avgift,
   3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen, eller
   4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Disciplinnämnden har även till uppgift att pröva frågor om åtgärder enligt 4 kap. 5 § fastighetsmäklarlagen eller om sanktionsavgift eller sanktionsföreläggande enligt 4 kap. 6 eller 10 § samma lag.

Första stycket gäller inte frågor om ringa förseelser som saknar principiell betydelse. Förordning (2021:520)

7 §

  Disciplinnämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt högst sex andra ledamöter och högst sex ersättare för dessa.

Disciplinnämnden är beslutsför när ordföranden, eller vice ordföranden, och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2017:850)

8 §

  Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2017:850)

9 §

  Direktören är myndighetschef. Han eller hon ska vara jurist. Förordning (2017:850)

10 §

  Ledamöterna och deras ersättare i Disciplinnämnden utses av regeringen.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet. Förordning (2017:850)

11 §

  Myndighetschefen ska utses till ledamot i Disciplinnämnden. Förordning (2017:850)

Whoops, looks like something went wrong.