Förordning (2009:620) om djurskyddskontrollregister

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2009:620) om djurskyddskontrollregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1835). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


4 §

  Livsmedelsverket, Sametinget och länsstyrelserna ska till Jordbruksverket lämna sådana uppgifter som anges i bilagan till denna förordning. Myndigheterna ska samråda med Jordbruksverket innan de lämnar uppgifterna.
Förordning (2011:650)

8 §

  Jordbruksverket får efter samråd med Riksarkivet meddela föreskrifter, eller i det enskilda fallet besluta, om att personuppgifter ska gallras senast vid en viss tidpunkt.

Riksarkivet får dock meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Förordning (2018:386)

9 §

  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Uppgifter i djurskyddskontrollregistret
      A. Uppgifter om kontrollobjekt
   1. person-, samordnings- eller organisationsnummer
   2. namn eller företagsnamn
   3. myndighetsnummer
   4. kontaktuppgifter
   5. kommun
   6. församling
   7. län
      B. Uppgifter om kontrollplats
   1. myndighetsnummer
   2. kontrollobjektets funktion på kontrollplatsen
   3. kontrollplatsnamn
   4. kontaktuppgifter
   5. fastighetsbeteckning
   6. geografiska x- och y-koordinater
   7. kommun
   8. församling
   9. län
   10. datum för senast utförd kontroll
   11. typ av verksamhet
   - produktion
   - produktionssystem
   - produktionsinriktning
   - djurhållningsformer
   12. djuruppgifter
   - djurslag
   - djurkategori
   - antal djur per djurslag och djurkategori vid maxkapacitet
   - faktiska antalet djur per djurslag och djurkategori
   13. individuppgifter för nötkreatur
   - ålder
   - individnummer
   14. uppgifter om kvalitetssystem
   - typ av system
   - datum för senaste uppdatering
      C. Uppgifter om ärende
   1. myndighetsnummer
   2. ärendemening
   3. status
   4. ställningstagande
   5. datum för ställningstagande
   6. giltighetstid för tillstånd och beslut
   7. typ av kontroll
   8. kontrollmetod
   9. datum för utförd kontroll
   10. i ärendet aktuell verksamhet
   - fastighetsbeteckning
   - län
   - berörd verksamhet
   - berörda djurslag
   - antal berörda djur
      D. Övriga uppgifter
   1. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret Förordning (2018:1835)