Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

13 av 15 paragrafer (87 %) har ändrats i offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:69). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av
   1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1-3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
   2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller
   3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.

En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2014:1369)

2 §

  Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet        Handlingar som innehåller
            sekretessreglerade uppgifter och som
            inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen   - handlingar i ärenden rörande enskilda
            arbetssökande
Arbetsgivarverket    - förslag till kollektivavtal
arbetslöshetskassor   - handlingar i ärenden om
            arbetslöshetsersättning, och
            - handlingar i ärenden om medlemsavgift
            för arbetslös medlem
Arbetsmiljöverket    - handlingar som ska ingå i
            informationssystemet om arbetsskador,
            och
            - statistiskt primärmaterial
Brottsförebyggande   - statistiskt primärmaterial
rådet

Energimarknads-
inspektionen    - handlingar som ingår i 
      informationssystemet om transaktioner 
      på grossistmarknaderna för energi
Försäkringskassan    - handlingar i försäkringsärenden,
            - handlingar i ärenden om statligt
            tandvårdsstöd,
            - samlingsräkningar med bilagor för
            läkarvård eller annan sjukvård, och
            - statistiskt primärmaterial
Försvarsmakten     - patientjournaler som rör
            totalförsvarspliktiga och anställd
            personal
Havs- och
vattenmyndigheten    - handlingar som utgör underlag för
            tillsyn av fiskerinäringen, och
            - statistiskt primärmaterial
Kommerskollegium    - ansökningar och andra handlingar i
            licensärenden avseende import och
            export av varor
kommunala myndigheter  - handlingar i ärenden om färdtjänst
och trafikhuvudmän   och riksfärdtjänst
Kriminalvården     - handlingar som utgör underlag till
            det centrala kriminalvårdsregistret,
            - handlingar som hör till journaler
            som upprättats för enskilda i
            kriminalvårdsverksamhet, och
            - transportbeställningar
Kustbevakningen     - anmälningar från sjöfarten om fartygs
            ankomst till svenska orter
Läkemedelsverket    - statistiskt primärmaterial
Migrationsverket    - av verket rekvirerade personbevis,
            utdrag ur belastningsregistret och
            misstankeregistret samt kontrollbesked
            från Säkerhetspolisen
Myndigheten för     - statistiskt primärmaterial
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket    - provresultat som utgör underlag till
            jägarexamensregistret, och
            - handlingar som avser inbetalningar
            för jaktkort
nämnder som svarar   - handlingar som hör till enskildas
för verksamhet     personakter
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Pensionsmyndigheten  - handlingar i försäkringsärenden, och 
      - statistiskt primärmaterial 
Polismyndigheten  - anteckningar om det löpande 
      polisarbetet,
      - framställningar om 
      fingeravtrycksundersökning,
      - handlingar som innehåller uppgifter 
      om ankommande passagerare som har 
      överförts från en transportör enligt 
      9 kap. 3 a § utlänningslagen 
      (2005:716),
      - handlingar som innehåller uppgifter 
      om en enskild passagerare som har 
      lämnats vid bokning av en flygresa och 
      vid incheckning (PNR-uppgifter) och som 
      har överförts från lufttrafikföretag 
      enligt lagen (2018:1180) om 
      flygpassageraruppgifter i 
      brottsbekämpningen,
      - handlingar som utgör underlag för 
      belastningsregistret, misstankeregistret, 
      register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) 
      om polisens behandling av personuppgifter 
      inom brottsdatalagens område eller för 
      på motsvarande sätt strukturerade 
      uppgiftssamlingar som avser brottslig 
      verksamhet och som förs med stöd av den 
      lagen,
      - statistiskt primärmaterial,
      - sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ 
      polislagen (1984:387) eller enligt lagen 
      (1976:511) om omhändertagande av berusade 
      personer m.m. som avser avvisningar, 
      avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden 
      eller fängselanvändning och som inte 
      registreras i särskilda ärenden, och
      - underrättelser från Kriminalvården om 
      permissioner
regioners myndigheter   - bevis om högkostnadsskydd för
och kommunala     patientavgifter i öppen
myndigheter i kommuner   hälso- och sjukvård
som inte ingår i en
region   
Riksbanken    - statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra    - patientjournaler,
inrättningar för
vård av patienter    - läkarvårdskvitton, och
            - samlingsräkningar eller motsvarande
            handlingar som upprättas i samband med
            patientbesök
Skatteverket      - deklarationer, kontrolluppgifter och
            andra handlingar som avser taxering
            eller fastställande av skatt eller
            avgift eller som rör anstånd med eller
            krav på att lämna handlingar för dessa
            ändamål,
            - handlingar som avser beräkning,
            jämkning eller återbetalning av skatt,
            och
            - handlingar som ingår i
            informationssystemet om transporter
            av sprit och cigaretter
socialnämnder      - handlingar som hör till enskildas
            personakter
Socialstyrelsen     - statistiskt primärmaterial, och
            - anmälningar till donationsregistret
Statens         - handlingar som hör till enskildas
institutionsstyrelse  personakter
Statens jordbruksverk  - statistiskt primärmaterial
Statistiska       - statistiskt primärmaterial
centralbyrån

Säkerhetspolisen   - anteckningar om det löpande 
      polisarbetet,
      - handlingar som utgör underlag för 
      strukturerade uppgiftssamlingar som 
      avser brottslig verksamhet och som 
      förs med stöd av lagen (2019:1182) 
      om Säkerhetspolisens behandling av 
      personuppgifter, och
      - underrättelser från Kriminalvården 
      om permissioner
Totalförsvarets   - patientjournaler som rör 
rekryteringsmyndighet  totalförsvarspliktiga
Tullverket    - handlingar som rör klarering av varor 
      och transportmedel, 
      - handlingar som innehåller 
      bokningsuppgifter inhämtade från 
      transportföretag, och
      - handlingar som ingår i 
      informationssystemet om transporter 
      av sprit och cigaretter
åklagarmyndigheter   - utdrag ur folkbokföringsdatabasen, 
      - utdrag ur belastningsregistret, 
      misstankeregistret och register enligt 
      lagen (2018:1693) om polisens behandling 
      av personuppgifter inom brottsdatalagens 
      område,
      - utdrag ur vägtrafikregistret, och 
      - rekvisitioner av sådana utdrag
Förordning (2019:1239)

3 §

  Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter           Register
allmänna domstolar    diarier över ärenden om 
        kvarhållande av försändelser på 
        befordringsanstalt och om 
        hemlig avlyssning av 
        elektronisk kommunikation, 
        hemlig övervakning av 
        elektronisk kommunikation, 
        hemlig kameraövervakning, 
        hemlig rumsavlyssning och 
        hemlig dataavläsning

allmänna förvaltningsdomstolar diarier över mål enligt
                smittskyddslagen (2004:168) och
                enligt lagen (1972:119) om
                fastställande av
                könstillhörighet i vissa fall
beskickningar och konsulat   samtliga diarier
samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

Försvarsmakten, Försvarets   diarier över inriktningar
materielverk, Försvarets    enligt lagen (2000:130) om
radioanstalt och        försvarsunderrättelseverksamhet
Totalförsvarets         och över underrättelser inom
forskningsinstitut       försvarets underrättelse- och
                säkerhetstjänst
Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd
                enligt lagen (2008:717) om
                signalspaning i
                försvarsunderrättelseverksamhet
Polismyndigheten    diarier över ärenden om 
        kvarhållande av försändelse på 
        befordringsanstalt och om 
        hemlig avlyssning av 
        elektronisk kommunikation, 
        hemlig övervakning av 
        elektronisk kommunikation, 
        hemlig kameraövervakning, 
        hemlig rumsavlyssning och 
        hemlig dataavläsning
Regeringskansliet        diarium över krypterade
                meddelanden, diarium över
                handlingar som rör myndigheters
                krigsorganisation och
                beredskapsförberedelser,
                diarier över inriktningar och
                underrättelser enligt lagen
                (2000:130) om
                försvarsunderrättelseverksamhet,
                diarier över handlingar som rör
                förberedelser enligt 11 f §
                förordningen (1996:1515) med
                instruktion för
                Regeringskansliet samt diarier
                hos Utrikesdepartementet över
                handlingar som kommit in eller
                upprättats i andra än
                administrativa och konsulära
                ärenden och handelsärenden
Skatteverket          diarium över ärenden om
                könsbyte
Socialstyrelsen         diarium över ärenden som
                handläggs av Socialstyrelsens
                råd för vissa rättsliga,
                sociala och medicinska frågor
Statens inspektion för     diarier över ärenden om
försvarsunderrättelse-     verkställighet av beslut om
verksamheten          tillstånd enligt lagen
                (2008:717) om signalspaning i
                försvarsunderrättelseverksamhet
Sveriges ständiga        samtliga diarier, utom diarium
representation vid       över EU-institutionernas
Europeiska unionen (EU)     officiella dokument och diarier
                över handlingar som kommit in
                eller upprättats i
                administrativa ärenden och
                handelsärenden
Säkerhetspolisen        diarier över underrättelser inom
                den särskilda polisverksamheten
                för att hindra och uppdaga brott
                mot rikets säkerhet m.m. och
                diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om hemlig
                avlyssning av elektronisk
                kommunikation, hemlig övervakning
                av elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning,
                hemlig rumsavlyssning och
        hemlig dataavläsning
Tullverket      diarier över ärenden om 
        kvarhållande av försändelse på 
        befordringsanstalt och om 
        hemlig avlyssning av 
        elektronisk kommunikation, 
        hemlig övervakning av 
        elektronisk kommunikation, 
        hemlig kameraövervakning, 
        hemlig rumsavlyssning och 
        hemlig dataavläsning
åklagarmyndigheter    diarier över ärenden om 
        kvarhållande av försändelse på 
        befordringsanstalt och om 
        hemlig avlyssning av 
        elektronisk kommunikation, 
        hemlig övervakning av 
        elektronisk kommunikation, 
        hemlig kameraövervakning, 
        hemlig rumsavlyssning och 
        hemlig dataavläsning samt 
        diarier över förundersökningar 
        som rör brott mot rikets 
        säkerhet
Förordning (2020:69)

4 §

  Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst
   1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
   - geografisk information om militärgeografiska förhållanden,
   - rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
   - underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
   - planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller
   - militärtekniska forskningsresultat, och
   2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Förordning (2016:323)

5 §

  Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:
   - bankregistret som förs av Bolagsverket,
   - biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
   - diariet som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
   - diariet som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
   - diariet som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),

- EEIG-registret som förs av Bolagsverket,  
- europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
   - europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
   - filialregistret som förs av Bolagsverket,
   - föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
   - företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
   - försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
   - försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
   - insolvensregistret över företagsrekonstruktioner som förs av Bolagsverket,
   - insolvensregistret över konkurser som förs av Bolagsverket,
   - insolvensregistret över skuldsaneringar och F- skuldsaneringar som förs av Kronofogdemyndigheten,
   - mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
   - näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
   - patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
   - registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

- stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och  
- varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Förordning (2019:257)

6 §

  Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för
   1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och
   2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Verksamheten avser

centrala hundregistret

fastighetsregistret

kommunala fastighetsregister

passregister och register över nationella identitetskort

röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över totalförsvarets personal

Transportstyrelsens vägtrafikregister Förordning (2014:1369)

7 §

  Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndighet        Undersökning     Särskilda begränsningar
                      i sekretessen
Boverket        undersökning av   sekretessen gäller
            byggnaders     endast uppgifter om
            tekniska      enskildas personliga
            utformning     förhållanden
      utvärderingar och
      analyser av 
      undersökning av       
      bostadsmarknadens 
      funktionssätt när
      det gäller fysisk 
      planering, 
      byggande, boende, 
      bostadsfinansiering
      och 
      bostadspolitiska 
      styrmedel
Brottsförebyggande   kriminologiska
rådet          undersökningar

Finanspolitiska rådet  undersökningar av 
      arbetsmarknaden, 
      lönebildningen och 
      bostadsmarknaden
      undersökningar av 
      effekter av 
      ändrade skatter 
      och 
      transfereringar 
      och av andra 
      åtgärder inom de 
      finans-, 
      arbetsmarknads- 
      och utbildnings-
      politiska 
      områdena  
Folkhälsomyndigheten  undersökningar om
            folkhälsan och
            dess
            bestämningsfaktorer
            undersökningar om
            samhällskostnader
            till följd av
            infektionssjukdomar
            och
            antibiotikaresistens
            och om effekter av
            motåtgärder i fråga
            om spridning av
            infektionssjukdomar
Forum för levande    enkätundersökning  sekretessen gäller
historia        bland lärare dels  endast uppgifter om
            om Förintelsen,   enskildas personliga
            dels om       förhållanden
            hedersrelaterat
            våld eller
            förtryck
            undersökningar om  sekretessen gäller
            ungdomars      endast uppgifter om
            attityder till   enskildas personliga
            utsatta grupper   förhållanden
Inspektionen för    undersökningar av
socialförsäkringen   rättstillämpning,
            handläggning och
            administration inom
            socialförsäkrings-
            området och inom
            verksamheter med
            direkt anknytning
            till
            socialförsäkringen
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar inom
            socialförsäkrings-
            området och om
            utnyttjandet av
            socialförsäkringen
Institutet för     uppföljning och
arbetsmarknads- och   utvärdering av
utbildningspolitisk   den arbetsmarknads-
utvärdering       politiska
            verksamheten,
            studier av
            arbetsmarknadens
            funktionssätt,
            utvärdering av
            effekter av olika
            reformer och
            åtgärder inom
            utbildningsväsendet,
            utvärdering av
            effekterna på
            arbetsmarknaden av
            åtgärder inom
            utbildningsväsendet
            och utvärdering av
            socialförsäkringens
            effekter på
            arbetsmarknaden
Kommerskollegium    ekonomiska     sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            på det       enskildas ekonomiska
            handelspolitiska  förhållanden
            området
Konjunkturinstitutet  undersökningar för   sekretessen gäller
            framställning av    endast uppgifter om
            prognoser om      enskildas ekonomiska
            bruttonationalprodukten förhållanden
            undersökningar inom   sekretessen gäller
            det miljöekonomiska   endast uppgifter om
            området         enskildas ekonomiska
                        förhållanden
            undersökningar av
            effekter av ändrade
            skatter och
            transfereringar och
            av andra åtgärder
            inom de finans-,
            arbetsmarknads-,
            utbildnings-, miljö-,
            energi- och
            klimatpolitiska
            områdena
            undersökningar av
            arbetsmarknaden och
            lönebildningen
Konsumentverket     undersökningar av  sekretessen gäller
            produktrelaterade  endast uppgifter om
            olycksfall     enskildas personliga
                      förhållanden
Livsmedelsekonomiska  ekonomiska
institutet       undersökningar
            inom jordbruks-
            och
            livsmedelsområdet
Livsmedelsverket    undersökningar om  sekretessen gäller
            matvanor,      endast uppgifter om
            livsmedels-     enskildas personliga
            hantering      förhållanden
            samt säker mat
länsstyrelserna     undersökningar om  sekretessen gäller
            attityder hos    endast uppgifter om
            länets invånare   enskildas personliga
            till att bo, leva  förhållanden
            och verka i länet
Myndigheten för   undersökningar om 
arbetsmiljökunskap  arbetsmiljö och 
      företagshälsovård
      undersökningar om 
      effekter av beslutade 
      och genomförda 
      statliga reformer 
      och andra statliga 
      initiativ  
Myndigheten för    undersökningar om 
delaktighet    attityder, 
      levnadsvillkor, 
      tillgänglighet och 
      delaktighet hos barn, 
      unga och vuxna med 
      funktionsnedsättning  
Myndigheten för
kulturanalys    undersökningar om 
      barns och ungas 
      kulturvanor  
      undersökningar om 
      hot mot 
      kulturutövare  

Myndigheten för     undersökningar om  sekretessen gäller
press, radio och tv   tidnings-      endast uppgifter om
            distributionens   enskildas ekonomiska
            kostnadsutveckling förhållanden
Myndigheten för     undersökningar av
samhällsskydd och    olyckshändelser
beredskap        och
            räddningsinsatser
Myndigheten för     undersökningar av
tillväxtpolitiska    statliga
utvärderingar och    stödinsatser inom
analyser        näringspolitik,
            regional
            tillväxtpolitik
            och
            innovationspolitik
Myndigheten för     undersökningar om
ungdoms- och      ungdomars attityder,
civilsamhällesfrågor  värderingar och
            levnadsvillkor
            undersökningar om
            det civila
            samhällets villkor,
            sammansättning och
            utveckling
Myndigheten för     undersökningar
vård- och        om
omsorgsanalys      vårdens och
            omsorgens
            funktionssätt samt
            om effektiviteten i
            statliga åtaganden
            och verksamheter
            inom vård och
            omsorg
            utvärderingar av
            information om vård
            och omsorg som
            lämnas till
            enskilda samt av
            statliga reformer
            och andra statliga
            initiativ inom vård
            och omsorg
Myndigheten för     undersökningar om
yrkeshögskolan     utbildningar inom
            myndighetens
            ansvarsområde och
            om sökandefrekvensen
            och arbetsmarknadsutfallet
            när det gäller sådana
            utbildningar
            undersökningar om
            studerandes bakgrund och
            deras vägval efter studierna
Pensionsmyndigheten   undersökningar om
            pensionspararnas
            investerings-
            beteende och
            utfallet av detta
Polismyndigheten    undersökningar om  sekretessen gäller
            hur brottsoffer   endast uppgifter om
            upplever sina    enskildas personliga
            kontakter med    förhållanden
            Polismyndigheten
Regeringskansliet    undersökningar i  sekretessen gäller
            Justitie-      endast uppgifter om
            departementet om  enskildas personliga
            långtidsdömda    förhållanden
            (Ju 1986:C)
            undersökningar i  sekretessen gäller
            Justitie-      endast uppgifter om
            departementet    enskildas personliga
            dels om       förhållanden
            utvisning på
            grund av brott
            (Ju 2001:J),
            dels om
            påföljdsval
            och
            straffmätning
            vid vållande
            till annans död,
            grovt brott,
            och vållande
            till kroppsskada
            eller sjukdom,
            grovt brott
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar inom
            skatte-, bidrags-
            och social-
            avgiftsområdet,
            om inkomst- och
            förmögenhets-
            fördelning samt om
            fördelnings-
            effekter av de
            offentliga
            välfärdssystemen
            undersökningar om
            utveckling,
            förändring samt
            effekter av
            åtgärder inom
            områdena jakt och
            fiske, djur, jord-
            och skogsbruk,
            livsmedel,
            landsbygd, miljö
            och naturresurser,
            energi,
            kommunikationer,
            näringsverksamhet,
            arbetsmarknad,
            undervisning och
            utbildning,
            socialtjänst,
            hälso- och
            sjukvård,
            tandvård,
            planläggning,
            byggande samt
            bostad
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar i
            finansiella
            instituts
            ekonomiska
            förhållanden
            undersökning om   sekretessen gäller
            särbehandlande   endast uppgifter om
            åtgärder mot    enskildas personliga
            romer under     förhållanden
            1900-talet
            undersökning om   sekretessen gäller
            tillämpningen av  endast uppgifter om
            straffbestämmelsen enskildas personliga
            om kontakt med   förhållanden
            barn i sexuellt
            syfte
Rådet för forsknings-  undersökningar av
och           ansökningar om och
utvecklingssamarbete  deltagande i EU-
inom EU         programmen för
            forskning och
            teknisk
            utveckling
sjukvårdsinrättningar, miljömedicinska,  sekretessen gäller
utbildningsanstalter  socialmedicinska,  endast uppgifter om
och           psykiatriska eller enskildas personliga
forskningsinrättningar andra medicinska  förhållanden
            studier
Skatteverket    undersökningar om 
      effekter av 
      förändringar inom 
      skatte- och 
      socialavgiftsområdet 
      samt om inkomst- och 
      förmögenhetsfördelning  
Socialstyrelsen    undersökningar om 
      hälso- och sjukvårdens 
      behov av läkare, 
      sjuksköterskor, 
      barnmorskor och 
      röntgensjuksköterskor 
      samt tandvårdens 
      behov av tandläkare 
      och tandhygienister 
      på kort och lång sikt  
      undersökning om 
      tillämpningen av 
      bestämmelserna om 
      genetisk information i 
      försäkringssammanhang 
      i lagen (2006:351) om 
      genetisk integritet m.m.  
      undersökningar som   sekretessen gäller
      avser kartläggning,   endast uppgifter om
      uppföljning, analys   enskildas personliga 
      eller utvärdering av   förhållanden
      verksamhet inom hälso- 
      och sjukvården, 
      tandvården och 
      socialtjänsten eller 
      av verksamhet som rör 
      stöd och service till 
      vissa personer med 
      funktionsnedsättning   
Statens
institutionsstyrelse  undersökningar    sekretessen gäller
      inom missbruks-   endast uppgifter om 
      och ungdomsvården   enskildas personliga 
      under uppföljning   förhållanden
      efter avslutad vård   
Statens jordbruksverk  undersökningar om 
      försäljning av 
      läkemedel för djur  
Statens medieråd    undersökningar om    sekretessen gäller
      barns och ungas    endast uppgifter om   
      medievanor samt    enskildas personliga
      barns, ungas och  förhållanden 
      föräldrars attityder 
      till medier och 
      mediereglering   
Statens         undersökningar av  sekretessen gäller
skolinspektion     resultatet av    endast uppgifter om
            nationella prov   enskildas personliga
                      förhållanden
            undersökningar av  sekretessen gäller
            hur föräldrar och  endast uppgifter om
            elever upplever   enskildas personliga
            kvaliteten på    förhållanden
            utbildningen vid
            en skolenhet
Statens skolverk    nationella     sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            inom skolväsendet  enskildas personliga
            och sådan      förhållanden
            pedagogisk
            verksamhet som
            avses i 25 kap.
            skollagen
            (2010:800) om
            måluppfyllelsen
            i sektorn
            internationella   sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            inom skolväsendet  enskildas personliga
            och sådan      förhållanden
            pedagogisk
            verksamhet som
            avses i 25 kap.
            skollagen
            (2010:800)
Statens     undersökningar om
veterinärmedicinska   försäljning av 
anstalt       antimikrobiella 
      läkemedel för djur  
Stockholms universitet utvärdering av
            arbetsmarknads-
            utfallet för
            deltagare i
            kompletterande
            utbildningar för
            akademiker med
            utländska
            utbildningar
Strålsäkerhets-     undersökningar   sekretessen gäller
myndigheten       och studier i    endast uppgifter om
            beredskaps- och   enskildas personliga
            miljömålsarbetet  förhållanden
Tandvårds- och     undersökningar om
läkemedelsförmånsverket effekter av
            förändringar av
            det statliga
            tandvårdsstödet
Trafikverket      haveriundersökningar
            inom
            vägtrafikområdet
universitet och     undersökningar av  sekretessen gäller
högskolor        studenters     endast uppgifter om
            bakgrund och om   enskildas personliga
            deras vägval    förhållanden
            efter studierna
Universitets- och
högskolerådet    undersökningar om 
      studenters 
      levnadsvillkor 
      inom ramen för 
      projektet 
      Eurostudent
      undersökning om 
      effekter och 
      användning av 
      Universitets- 
      och 
      högskolerådets 
      utlåtanden 
      avseende 
      avslutade
      utländska 
      högskole-
      utbildningar 
      utvärdering av 
      försöksverksamhet 
      med lämplighets-
      bedömning vid 
      antagning av 
      studenter till 
      lärar- och 
      förskollärar-
      utbildning 
utbildningsanstalter  sociologiska,    sekretessen gäller
och           psykologiska,    endast uppgifter om
forskningsinrättningar pedagogiska eller  enskildas personliga
            andra beteende-   förhållanden
            vetenskapliga
            eller samhälls-
            vetenskapliga
            studier
Åklagarmyndigheten   undersökningar   sekretessen gäller
            som genomförs    endast uppgifter om
            vid Åklagar-    enskildas personliga
            myndighetens  ´  förhållanden
            utvecklings-
            centrum för
            uppföljning och
            utveckling av
            åklagarverksamheten
Förordning (2019:315)

8 §

  Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:
   - Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
   - The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
   - Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
   - Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
   - Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
   - Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
   - Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
   - De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,
   - Her Majesty's Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
   - Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
   - The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
   - Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997, - Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
   - Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
   - Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,
   - Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
   - Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
   - Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,
   - Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
   - Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
   - centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
   - Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
   - Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001, - centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
   - Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
   - Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
   - Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
   - Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
   - Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,
   - New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,
   - Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
   - Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,
   - Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,
   - Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,
   - Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,
   - The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 2011, och
   - National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of Understanding den 3 oktober 2011. Förordning (2011:1479)

9 a §

  Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642)

10 §

  Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:
   - allmänna domstolar,
   - allmänna förvaltningsdomstolar,
   - Arbetsförmedlingen,
   - Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,
   - Centrala studiestödsnämnden,
   - Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,
   - Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,
   - Försäkringskassan,
   - hyres- och arrendenämnder,
   - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
   - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
   - Inspektionen för vård och omsorg,
   - Justitiekanslern,
   - Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,
   - Kriminalvården,
   - Kronofogdemyndigheten,
   - Kustbevakningen,
   - Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
   - länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstransporter,
   - Migrationsverket,
   - myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
   - nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,
   - patientnämnder,
   - Polismyndigheten,
   - Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,
   - Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
   - Skatteverket,
   - socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personal- administrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,
   - Socialstyrelsen,
   - Statens institutionsstyrelse,
   - Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
   - Statens servicecenter, när det gäller personal i verksamhet som rör upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och handläggning av förvaltningsärenden vid servicekontor enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service,
   - Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
   - Säkerhetspolisen,
   - Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,
   - Tullverket, och
   - åklagarmyndigheter.
Förordning (2019:215)

10 a §

  Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Förordning (2010:165)

11 a §

  Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1-4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). Förordning (2014:6)

12 §

  Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder. Förordning (2015:695)