Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller

12 av 20 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:489). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  För att bidra till omställningen av energisystemet och till industriell utveckling inom energiteknikområdet syftar denna förordning till att
   1. användningen av solcellssystem och antalet aktörer som hanterar sådana system ska öka i Sverige,
   2. systemkostnaderna ska sänkas, och
   3. den årliga elproduktionen från solceller ska öka.
Förordning (2017:1300)

2 §

  Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas till privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för åtgärder som har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av Europeiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad.

Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 30 juni 2021.
Förordning (2020:489)

3 §

  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Med solcellssystem avses i denna förordning ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår och som avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät.
Förordning (2014:1582)

4 §

  Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

För system för samtidig produktion av solel och solvärme i en integrerad konstruktion (solels- och solvärmehybridsystem) får stöd lämnas endast om elproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktion. Förordning (2014:1582)

5 §

  Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de begränsningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst 20 procent.

Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.

Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning, ska stödet minskas med ett belopp som motsvarar ersättningen. Förordning (2019:192)

6 §

  Stödberättigande kostnader är
   1. projekteringskostnader,
   2. kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmätare, system för övervakning, brytare, överspänningsskydd och eventuell växelriktare samt system för lagring av energi, dock inte värmelager, och
   3. arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad. Förordning (2011:1473)

9 §

  En ansökan om stöd ska göras skriftligen och innehålla
   1. uppgifter om projektets plats, dess startdatum och slutdatum,
   2. en beskrivning av projektet,
   3. en förteckning över projektkostnader, och
   4. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader.

Om ansökan avser ett företag ska den även innehålla uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning samt balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs för projektet. Förordning (2019:192)

10 §

  En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen
   1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
   2. senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

Trots första stycket ska en ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 7 juli 2020. Förordning (2020:489)

12 §

  En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.

Boverket sköter utbetalningen av stödet. Förordning (2014:1582)

12 a §

  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2017:1300)

13 a §

  Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1582)

18 §

  Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1044)