Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:834). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


6 §

  När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltnings-uppgifter som avser förvaltning av program som delvis finansieras av EU tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 14 och 15 §§ om ombud och biträde,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 21 § om bekräftelse av handlingar,
   - 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 27 § om dokumentation av uppgifter,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut,
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
   - 36-39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och
   - 42-47 §§ om överklagande.
Lag (2018:834)

Whoops, looks like something went wrong.