Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

8 av 27 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:387). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
   1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i registret utgör underlag för prövningar eller beslut,
   2. förvaltning av grupperingar som registreras i registret,
   3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
   4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, eller
   5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
      a) som avser grupperingar som registreras i registret,
      b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som ingår i registret, eller
      c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2018:387)

4 §

  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret.
Förordning (2018:387)

7 §

  Har uoohävts genom förordning (2018:387)

8 §

  Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning gäller inte i fråga om personuppgifter i registret.
Förordning (2018:387)

9 §

  En personuppgift i registret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:387)

17 §

  En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.
Förordning (2016:587)

23 a §

  På begäran av en gruppering ska grupperingens e-postadress och telefonnummer antecknas i registret.
Förordning (2012:60)

26 §

  Bolagsverket får meddela föreskrifter om
   1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering,
   2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 17 §,
   3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan som har upprättats elektroniskt,
   4. vilka elektroniska underskrifter som får användas när en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och
   5. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet. Förordning (2016:587)

Whoops, looks like something went wrong.