Förordning (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:88). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium upphävdes 2013-02-01 genom SFS 2012:990


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


3 §

  Kollegiet ska
   1. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
   2. integrera frågor om hållbar utveckling i sitt arbete,
   3. inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
   4. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i exempelvis sina utredningar belysa och analysera kvinnors och mäns villkor, och
   5. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Förordning (2011:88)

3 a §

  Kollegiet ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:88)