Förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

4 av 13 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1316). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Myndigheten ska särskilt ansvara för
   1. ordningar för bedömning av överensstämmelse/teknisk provning och kontroll, inbegripet att
   - i Europeiska unionen (EU), internationellt och nationellt verka för öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar, ackrediteringssystem och normer för ömsesidigt godtagande av resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder,
   - upprätthålla och vidareutveckla öppna, kostnadseffektiva och behovsanpassade ordningar för teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse i övrigt som står i överensstämmelse med principerna inom EU och som bidrar till att underlätta internationell handel,
   - vara GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) enligt förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed,
   2. ackrediteringsverksamhet, inbegripet att
   - vara nationellt ackrediteringsorgan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,
   - främja och utveckla ett nationellt system för ackreditering som möter nationell och internationell acceptans,
   3. anmälda och utsedda organ, inbegripet att
   - anmäla och utöva tillsyn över organ som enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska anmälas för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom EU,
   4. samordning av marknadskontroll, inbegripet att
   - tillsammans med andra myndigheter verka för en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll nationellt och inom EU, bl.a.
genom marknadskontrollrådet och genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008,
   5. reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll, inbegripet att - upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik till skydd mot oriktiga mängduppgifter vad gäller varor och nyttigheter samt mot oriktiga angivelser av finhalter hos ädelmetallarbeten, vilket ska syfta till konkurrens på lika villkor, skapa goda förutsättningar för internationell handel samt bidra till en effektiv inre marknad,
   - utöva tillsyn och marknadskontroll över produkter inom det egna ansvarsområdet, och
   6. riksmätplatser, inbegripet att
   - utöva tillsyn över riksmätplatserna så att de uppfyller kraven i internationella standarder.

Myndigheten ska i övrigt bevaka och delta i internationellt samarbete inom sina ansvarsområden och se till att de regelverk och rutiner som myndigheten ansvarar för är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Förordning (2014:1316)

9 §

  Vid myndigheten finns ett marknadskontrollråd. Närmare bestämmelser om rådet finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.
Förordning (2014:1040)

Whoops, looks like something went wrong.