Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

17 av 36 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1287). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Denna förordning gäller domstolarna och de myndigheter som anges i 22-32 §§.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2015:229)

3 §

  En myndighet som anges i 22-32 §§ ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem och vars verksamhet medför en betydande miljöpåverkan bör
   1. registrera sig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG, eller
   2. certifiera sig enligt standarden ISO 14001.

Om det av 22-32 §§ framgår att myndigheten får ha ett förenklat miljöledningssystem, är det tillräckligt att miljöledningssystemet avser verksamhetens direkta miljöpåverkan. Förordning (2015:229)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2015:229)

20 §

  En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt formuläret i bilagan.

Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och i samband med myndighetens årsredovisning ges in till det departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och till Naturvårdsverket. Förordning (2015:229)

20 a §

  Domstolarna ska redovisa svar i de delar av bilagan som rör energieffektiva inköp enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Förordning (2015:229)

20 b §

  Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattning av myndigheternas årliga redovisningar enligt 20 §. Förordning (2015:229)

22 §

  I fråga om myndigheter som hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Arbetsdomstolen,
   2. Arbetsförmedlingen,
   3. Arbetsmiljöverket,
   4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och
   5. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.

De myndigheter som anges i första stycket 4 och 5 får ha ett förenklat miljöledningssystem. Förordning (2015:229)

23 §

  I fråga om myndigheter som hör till Finansdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Allmänna reklamationsnämnden,
   2. Arbetsgivarverket,
   3. Ekonomistyrningsverket,
   4. Finansinspektionen,
   5. Fortifikationsverket,
   6. Kammarkollegiet,
   7. Konjunkturinstitutet,
   8. Konsumentverket,
   9. Kronofogdemyndigheten,
   10. länsstyrelserna,
   11. Riksgäldskontoret,
   12. Skatteverket,
   13. Spelinspektionen,
   14. Statens fastighetsverk,
   15. Statens servicecenter,
   16. Statens tjänstepensionsverk,
   17. Statistiska centralbyrån,
   18. Statskontoret,
   19. Tullverket, och
   20. Upphandlingsmyndigheten.

De myndigheter som anges i första stycket 1, 4, 11 och 13 får ha ett förenklat miljöledningssystem. Förordning (2018:1642)

24 §

   Träder i kraft 2021-02-01
I fråga om myndigheter som hör till Försvarsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Försvarets materielverk,

2. Försvarets radioanstalt,     
3. Totalförsvarets forskningsinstitut, och
   4. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.
Förordning (2020:1287)

25 §

   Träder i kraft 2021-01-01
I fråga om myndigheter som hör till Justitiedepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Brottsförebyggande rådet,
   2. Brottsoffermyndigheten,
   3. Domstolsverket,
   4. Ekobrottsmyndigheten,
   5. Integritetsskyddsmyndigheten,
   6. Justitiekanslern,
   7. Kriminalvården,
   8. Kustbevakningen,
   9. Migrationsverket,
   10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
   11. Polismyndigheten,
   12. Revisorsinspektionen,
   13. Rättsmedicinalverket,
   14. Statens haverikommission,
   15. Säkerhetspolisen, och
   16. Åklagarmyndigheten.

De myndigheter som anges i första stycket 1, 2, 5, 6, 12 och 14 får ha ett förenklat miljöledningssystem. Förordning (2020:1130)

26 §

  I fråga om myndigheter som hör till Kulturdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Diskrimineringsombudsmannen,
   2. Institutet för språk och folkminnen,
   3. Konstnärsnämnden,
   4. Moderna museet,
   5. Myndigheten för press, radio och tv,
   6. Myndigheten för tillgängliga medier,
   7. Nationalmuseum,
   8. Naturhistoriska riksmuseet,
   9. Riksantikvarieämbetet,
   10. Riksarkivet,
   11. Sametinget,
   12. Statens centrum för arkitektur och design,
   13. Statens försvarshistoriska museer,
   14. Statens historiska museer,
   15. Statens konstråd,
   16. Statens kulturråd,
   17. Statens maritima och transporthistoriska museer,
   18. Statens medieråd,
   19. Statens museer för världskultur,
   20. Statens musikverk, och
   21. Valmyndigheten.

De myndigheter som anges i första stycket 2, 3, 6, 10, 15, 16, 18 och 21 får ha ett förenklat miljöledningssystem.
Förordning (2018:2074)

27 §

  Har upphävts genom förordning (2015:229)

28 §

  I fråga om myndigheter som hör till Miljö- och energidepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Affärsverket svenska kraftnät,
   2. Elsäkerhetsverket,
   3. Energimarknadsinspektionen,
   4. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
   5. Havs- och vattenmyndigheten,
   6. Kemikalieinspektionen,
   7. Naturvårdsverket,
   8. Statens energimyndighet,
   9. Statens geotekniska institut,
   10. Strålsäkerhetsmyndigheten, och
   11. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Elsäkerhetsverket får ha ett förenklat miljöledningssystem.
Förordning (2015:696)

29 §

  I fråga om myndigheter som hör till Näringsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Bolagsverket,
   2. Boverket,
   3. Konkurrensverket,
   4. Lantmäteriet,
   5. Livsmedelsverket,
   6. Luftfartsverket,
   7. Myndigheten för tillväxtpolitiska utredningar och analyser,
   8. Patent- och registreringsverket,
   9. Post- och telestyrelsen,
   10. Sjöfartsverket,
   11. Skogsstyrelsen,
   12. Statens jordbruksverk,
   13. Statens veterinärmedicinska anstalt,
   14. Statens väg- och transportforskningsinstitut,
   15. Sveriges geologiska undersökning,
   16. Sveriges lantbruksuniversitet,
   17. Tillväxtverket,
   18. Trafikanalys,
   19. Trafikverket,
   20. Transportstyrelsen, och
   21. Verket för innovationssystem (Vinnova).
Förordning (2015:229)

30 §

  I fråga om myndigheter som hör till Socialdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Barnombudsmannen,
   2. E-hälsomyndigheten,
   3. Folkhälsomyndigheten,
   4. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
   5. Försäkringskassan,
   6. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
   7. Inspektionen för vård och omsorg,
   8. Läkemedelsverket,
   9. Myndigheten för delaktighet,
   10. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
   11. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
   12. Pensionsmyndigheten,
   13. Socialstyrelsen,
   14. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
   15. Statens institutionsstyrelse, och
   16. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

De myndigheter som anges i första stycket 1, 2, 4, 6, 9, 10 och 14 får ha ett förenklat miljöledningssystem.
Förordning (2016:711)

31 §

  I fråga om myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Blekinge tekniska högskola,
   2. Centrala studiestödsnämnden,
   3. Försvarshögskolan,
   4. Gymnastik- och idrottshögskolan,
   5. Göteborgs universitet,
   6. Högskolan Dalarna,
   7. Högskolan i Borås,
   8. Högskolan i Gävle,
   9. Högskolan i Halmstad,
   10. Högskolan i Skövde,
   11. Högskolan Kristianstad,
   12. Högskolan Väst,
   13. Institutet för rymdfysik,
   14. Karlstads universitet,
   15. Karolinska institutet,
   16. Konstfack,
   17. Kungl. biblioteket,
   18. Kungl. Konsthögskolan,
   19. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,
   20. Kungl. Tekniska högskolan,
   21. Linköpings universitet,
   22. Linnéuniversitetet,
   23. Luleå tekniska universitet,
   24. Lunds universitet,
   25. Malmö universitet,
   26. Mittuniversitetet,
   27. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
   28. Myndigheten för yrkeshögskolan,
   29. Mälardalens högskola,
   30. Polarforskningssekretariatet,
   31. Rymdstyrelsen,
   32. Sameskolstyrelsen,
   33. Specialpedagogiska skolmyndigheten,
   34. Statens skolinspektion,
   35. Statens skolverk,
   36. Stockholms konstnärliga högskola,
   37. Stockholms universitet,
   38. Södertörns högskola,
   39. Umeå universitet,
   40. Universitets- och högskolerådet,
   41. Universitetskanslersämbetet,
   42. Uppsala universitet,
   43. Vetenskapsrådet,
   44. Örebro universitet, och
   45. Överklagandenämnden för studiestöd.

De myndigheter som anges i första stycket 4, 19, 28, 32, 36, 43 och 45 får ha ett förenklat miljöledningssystem.
Förordning (2017:1331)

32 §

  I fråga om myndigheter som hör till Utrikesdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
   1. Exportkreditnämnden,
   2. Folke Bernadotteakademien,
   3. Inspektionen för strategiska produkter,
   4. Kommerskollegium,
   5. Nordiska Afrikainstitutet,
   6. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
   7. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, och
   8. Svenska institutet.

De myndigheter som anges i första stycket 2, 3 och 5 får ha ett förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:80)