Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

8 av 17 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1045). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Med biogas och andra förnybara gaser avses i denna förordning gaser som huvudsakligen består av metan och som utvinns ur biologiskt material. Förordning (2014:1531)

3 §

  Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får lämnas som ett engångsbidrag om det finns medel.
Förordning (2014:1531)

5 §

  Stöd får lämnas med de stödnivåer som anges i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, dock högst med 45 procent av de stödberättigande kostnaderna så som dessa anges i samma artikel.

Stödet till ett projekt får totalt uppgå till högst 25 miljoner kronor. Förordning (2014:1531)

8 §

  En ansökan om stöd ska innehålla
   1. en beskrivning av projektet och dess resurs- och energieffektivitet, klimat- och miljöeffekter inklusive uppgift om läckage av metan,
   2. uppgift om projektets plats och dess start- och slutdatum,
   3. en teknisk beskrivning,
   4. en förteckning över projektkostnader,
   5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader, och
   6. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och i sådant fall uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs för projektet.
Förordning (2014:1531)

10 §

  Stödmottagaren ska begära utbetalning av stödet på blankett som beslutats av Statens energimyndighet. Begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast inom sex månader från det att projektet, enligt myndighetens beslut, senast ska vara slutfört.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden. Förordning (2010:1829)

10 a §

  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2014:1531)

15 §

  Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera stödet.

Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1531)

16 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 a och 12 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1045)