Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut

7 av 19 paragrafer (37 %) har ändrats i förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1073). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Inom sitt verksamhetsområde får Statens geotekniska institut utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner. Myndigheten får också utföra uppdrag åt andra i den mån arbetet i övrigt tillåter det.

Uppdragsverksamheten ska vara förenlig med myndighetens kärnverksamhet och bidra till att bredda och effektivisera användningen av geoteknik och miljögeoteknik.
Förordning (2018:1718)

10 §

  Inom myndigheten finns en delegation för ras- och skredfrågor.

Delegationen ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som arbetar med ras- och skredfrågor.
Förordning (2018:214)

11 §

  Delegationen består av myndighetschefen, som är delegationens ordförande, myndighetens sakkunniga i ras- och skredfrågor samt ledamöter utsedda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Trafikverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meterologiska och hydrologiska institut. Därutöver får delegationen adjungera ledamöter.

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det.
Förordning (2011:664)

11 a §

  Inom myndigheten finns en delegation för Göta älv, som är en rådgivande delegation för klimatanpassningsinsatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen för berörda aktörer i området. Delegationens uppgift är att
   1. upprätta och löpande uppdatera en plan för att genomföra av stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älvdalen,
   2. samordna insatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen och stödja planeringen av stabilitetsförbättrande åtgärder,
   3. sprida information och kunskap om klimatanpassningsarbetet med ras- och skredrisker i Göta älvdalen till berörda aktörer, och
   4. lämna yttrande till myndigheten över ansökningar om bidrag för planering och genomförande av stabilitetshöjande åtgärder i enlighet med förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.

I ärenden om yttrande ska ordföranden och minst två tredjedelar av ledamöterna delta. Förordning (2018:214)

11 b §

  Delegationen för Göta älv består av myndighetschefen som är delegationens ordförande och högst tretton ledamöter. Förordning (2018:214)

11 c §

  Statens geotekniska institut utser enskilda ledamöter till Delegationen för Göta älv efter förslag från länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Ale, Göteborgs, Vänersborgs, Kungälvs, Lilla Edets och Trollhättans kommuner, regionen i Västra Götalands län och Vattenfall Vattenkraft AB ska inbjudas att delta i delegationen.

Ledamöterna utses för en period om fyra år. Jämställdhetsaspekten ska beaktas när ledamöter utses.
Förordning (2019:1073)

15 §

  Statens geotekniska institut får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning för sin uppdragsverksamhet.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2018:1718)

Whoops, looks like something went wrong.