Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

20 av 36 paragrafer (56 %) har ändrats i förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:906). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom området för geografisk information och fastighetsinformation (geodataområdet).

Lantmäteriet ska inom geodataområdet åt andra statliga myndigheter och åt kommuner även lagra och tillgängliggöra sådan information som de berörda parterna kommer överens om.
Förordning (2020:906)

6 §

  Lantmäteriet ska inom ramen för sitt verksamhetsområde även
   1. bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
   2. bidra till Sveriges politik för global utveckling och genomförandet av politiken,
   3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som har betydelse för Lantmäteriet,
   4. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EU- direktiv,
   5. utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och andra statliga myndigheter, om en myndighet begär det, och
   6. i övrigt ge råd och stöd. Förordning (2010:1771)

7 §

  Lantmäteriet bör ta till vara möjligheten att bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Förordning (2012:206)

8 §

  För att säkerställa totalförsvarets krav ska Lantmäteriet samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (2011:414)

10 §

  Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriet, med de begränsningar som följer av 12 §, bedriva uppdragsverksamhet.
Förordning (2012:206)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2011:414)

12 §

  Lantmäteriet får bedriva uppdragsverksamhet endast om verksamheten omfattar
   1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutredning,
   2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga och geodetiska frågor,
   3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med upprättande av sådan redovisning i planbeskrivningen som avses i 4 kap. 33 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900),
   4. upprättande av ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbildning,
   5. förslag till detaljplaneändring av genomförandekaraktär som behövs för att genomföra en förrättning,
   6. gränsutvisning,
   7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
   8. bildande av samfällighetsförening,
   9. myndighetssamverkan som avser uppdrag åt statliga myndigheter,
   10. mätning, beräkning och kartläggning (MBK-verksamhet) samt underlag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de delar av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl, eller
   11. tekniskt handläggningsstöd i förrättningsprocessen.
Förordning (2011:414)

14 §

  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.
Förordning (2011:414)

15 §

  Lantmäteriets uppdragsverksamhet ska hållas ekonomiskt skild från Lantmäteriets verksamhet i övrigt.
Förordning (2011:414)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2012:822)

19 §

  Inom Lantmäteriet finns Geodatarådet som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordnande roll inom området för geografisk information och fastighetsinformation (geodataområdet).

Geodatarådet ska
   1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet,
   2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet,
   3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder,
   4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information, och
   5. medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation.
Förordning (2010:1771)

20 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Geodatarådet består av en ordförande och högst sjutton andra ledamöter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå
   1. generaldirektörerna för Boverket, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersökning, Sjöfartsverket, Statens geotekniska institut och Trafikverket, eller den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe, och
   2. en ledamot som företräder länsstyrelserna och två ledamöter som företräder kommunerna.

Utöver vad som sägs i andra stycket får ytterligare en ledamot ingå i rådet. Förordning (2020:906)

21 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1771)

22 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1771)

23 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1771)

25 §

  Regeringen utser för en bestämd tid de ledamöter i Geodatarådet som anges i 20 § andra stycket 2 och tredje stycket. Förordning (2011:414)

30 §

  Lantmäteriet ska ta ut avgifter för
   1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive de allmänna kartorna,
   2. upplåtelse av rätt att använda geografisk information och fastighetsinformation,
   3. uppdragsverksamhet, och
   4. tjänsteexport.

Trots det som sägs i första stycket 1 och 2, ska Lantmäteriet inte ta ut avgifter när information ur fastighetsregistret, registerkartan och samfällighetsföreningsregistret tillhandahålls elektroniskt till en statlig myndighet som inte är ett affärsverk. Enligt 8 § första stycket lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation får avgift inte tas ut för viss tjänst.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i första stycket.

Avgifterna som avses i första stycket 1 och 2 bestäms av Lantmäteriet så att de totala avgifterna ska täcka Lantmäteriets kostnader för uttag och expediering samt bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information. Avgifterna ska inte täcka kostnader för sådant tillhandahållande som avses i andra stycket. Förordning (2018:80)

30 a §

  Lantmäteriet ska ta ut avgifter när myndigheten på särskild begäran lämnar ut handlingar i större format än A4 och utskrifter från registerkartan.

Avgifterna ska motsvara självkostnaden för kopieringen eller utskriften och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Bestämmelserna om särskilt skriftligt beslut och överklagande i 23 och 24 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska tillämpas på avgifter som tas ut enligt Lantmäteriets föreskrifter.
Förordning (2017:240)

30 b §

  Lantmäteriet får disponera sina avgiftsinkomster, dock inte sådana avgiftsinkomster som avses
   1. i 10, 11 och 13 §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsregister m.m.,
   2. i 21 § inskrivningsförordningen (2000:309),
   3. i 1 § förordningen (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling.
Förordning (2011:1157)

32 §

  Lantmäteriets beslut i ortnamnsärenden med stöd av 5 § 7
   1. som gäller namn på orter som enligt Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning är att anse som tätort får överklagas endast av den kommun där orten är belägen, och
   2. som gäller namn på bebyggelse eller naturlokaliteter får överklagas av den som beslutet angår om beslutet har gått emot klaganden och av den kommun där bebyggelsen eller naturlokaliteten är belägen.

Sådana beslut får överklagas hos regeringen.
Förordning (2010:1771)