Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

12 av 22 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1074). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till juridiska personer som i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull sysselsättning som avses i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) till personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Målen med statsbidraget är att förstärka och komplettera kommunernas och regionernas insatser för att ge personer med en psykisk funktionsnedsättning
   1. ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning,
   2. ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt utökas och breddas,
   3. en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes förutsättningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv, och
   4. bättre möjligheter att återgå till den reguljära arbetsmarknaden. Förordning (2019:1074)

2 §

  Bidrag får lämnas till juridiska personer som
   1. bedriver en verksamhet som utgår från en värdegrund som understryker rätten till inflytande och delaktighet i samhällslivet för personer med psykisk funktionsnedsättning,
   2. bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket,
   3. under minst ett år före det bidragsår som ansökan avser har bedrivit sådan verksamhet som anges i 1 § första stycket, och
   4. har en verksamhet som är särskilt anpassad för personer med psykisk funktionsnedsättning och som bedrivs nära de personer som deltar i sysselsättningen.
Förordning (2011:950)

2 a §

  Bidrag får lämnas till juridiska personer, även om det villkor som anges i 2 § 3 inte är uppfyllt under förutsättning att
   1. den juridiska personen är medlem i en riksorganisation som organiserar juridiska personer som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket, och
   2. riksorganisationens verksamhet har bedrivits under minst ett år före det bidragsår som ansökan om bidrag avser.
Förordning (2018:1115)

4 §

  Bidrag får inte lämnas till juridiska personer vars verksamhet står under kontroll av en kommun, en region eller en statlig myndighet. Förordning (2019:1074)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2019:49)

8 §

  Den som ansöker om bidrag ska i ansökan redogöra för hur vart och ett av de mål som anges i 1 § andra stycket ska uppnås med hjälp av de sökta bidragsmedlen.

En sökande ska utöver vad som framgår av första stycket på begäran lämna Socialstyrelsen de handlingar och uppgifter som styrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2011:950)

9 §

  Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.
Förordning (2019:49)

12 §

  Bedömningen av en ansökan om bidrag ska göras med utgångspunkt i sökandens förmåga att uppfylla de mål som anges i 1 § andra stycket.

Om den som ansöker om bidrag har lämnat redovisning enligt 14 § för tidigare beviljade bidrag, ska bedömningen av bidragsansökan även göras med beaktande av vad som framgår av redovisningen. Förordning (2011:950)

13 §

  Socialstyrelsen beslutar i det enskilda fallet om de villkor som ska gälla för bidraget.

De villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av bidragsbeslutet. Förordning (2011:950)

16 §

  Socialstyrelsen ska senast den 31 maj varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framgå
   1. vem som har fått bidrag,
   2. hur stort bidrag som har utbetalats till varje bidragsmottagare,
   3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av bidragen,
   4. antal platser som respektive bidragsmottagare tillhandahåller,
   5. exempel på vilka typer av sysselsättning som tillhandahålls och på verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och
   6. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till de mål som anges i 1 § andra stycket.

Socialstyrelsen ska vartannat år, med början 2011, vid samma tid även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till de mål som anges i 1 § andra stycket. Förordning (2011:950)

20 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2019:49)

21 §

  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:49)