Förordning (2009:956) om översvämningsrisker

5 av 19 paragrafer (26 %) har ändrats i förordning (2009:956) om översvämningsrisker sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:5). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


2 §

  I denna förordning avses med
   1. avrinningsområde: detsamma som i 5 kap. miljöbalken,
   2. delavrinningsområde, kustområde och internationellt avrinningsdistrikt: detsamma som i 1 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660),
   3. vattendistrikt: detsamma som i 5 kap. miljöbalken och 2 kap. vattenförvaltningsförordningen,
   4. direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/101/EU,
   5. direktiv 2007/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker, i den ursprungliga lydelsen,
   6. översvämning: tillfälligt täckande med vatten av mark som normalt inte står under vatten, vilket inbegriper översvämningar som härrör från sjöar, vattendrag, bergsforsar och från havet i kustområden, däremot inte översvämningar från avloppssystem,
   7. översvämningsrisk: kombination av sannolikhet för översvämning och möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet i samband med en översvämning,
   8. översvämningar med medelhög sannolikhet: översvämningar som sannolikt återkommer med minst 100 års intervall.
Förordning (2019:5)

3 §

  Arbetet enligt denna förordning ska, i den utsträckning det är lämpligt, samordnas med arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordning (2019:5)

8 §

  Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmar och Västra Götalands län ska, inom det vattendistrikt som respektive länsstyrelse i egenskap av vattenmyndighet ansvarar för enligt 2 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, utarbeta kartor över översvämningsrisker för de områden som redovisats i enlighet med 6 § första stycket.

Kartorna ska visa de möjliga ogynnsamma följderna i samband med sådana översvämningar som redovisas enligt 7 § första stycket 1-3. Av kartorna ska det framgå
   1. hur många invånare som riskerar att drabbas,
   2. vilka olika ekonomiska verksamheter som bedrivs inom det område som riskerar att drabbas,
   3. sådana verksamheter som avses i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter och som kan förorsaka oavsiktlig förorening vid översvämning och sådana områden som har fastställts för skydd enligt bestämmelser grundande på punkt 1 i, iii och v i bilaga IV till direktiv 2000/60/EG och som kan drabbas, och
   4. annan information som är användbar. Förordning (2017:875)

11 §

  Kartorna enligt 7 och 8 §§ och efterföljande översyner av dessa enligt 10 § ska utarbetas så att den information som de innehåller stämmer överens med relevant information enligt 3 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660). De ska även samordnas med de översyner som görs enligt den bestämmelsen. Förordning (2019:5)

15 §

  Riskhanteringsplanerna och de efterföljande översynerna av dessa enligt 14 § ska utarbetas i samordning med de översyner av förvaltningsplaner som görs enligt 5 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
Förordning (2019:5)