Förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

16 av 24 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:172). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


4 §

  SMHI ska bedriva tillämpad forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2016:1042)

5 §

  SMHI ska inom sitt verksamhetsområde särskilt
   1. svara för den allmänna meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och oceanografiska tjänsten,
   2. svara för varningstjänster och aktivt samverka med berörda myndigheter,
   3. producera och förmedla meteorologiskt, klimatologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag,
   4. producera, sammanställa och förmedla information och kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning,
   5. ha beredskap och biträda berörda myndigheter vid allvarliga störningar i samhället,
   6. öka samhällsnyttan med sin verksamhet genom att bedriva uppdragsverksamhet gentemot andra myndigheter och genom att bedriva affärsverksamhet,
   7. samarbeta med svenska myndigheter och med utländska organisationer inom och utom Europeiska unionen, och
   8. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse. Förordning (2013:1045)

5 a §

  SMHI ska driva ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Förordning (2016:1042)

6 a §

  SMHI ska vara nationell kontaktpunkt för FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Förordning (2013:1045)

7 §

  SMHI får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion, en annan förordning eller ett beslut som regeringen fattat.

De sammanlagda intäkterna från tjänsteexporten får motsvara högst 20 procent av myndighetens totala förvaltningskostnader. Förordning (2019:172)

9 §

  Inom SMHI ska det finnas ett insynsråd med högst tio ledamöter. Förordning (2018:1455)

9 a §

  Inom SMHI ska det finnas ett sekretariat som ska bistå Nationella expertrådet för klimatanpassning.
Förordning (2018:1455)

9 b §

  Inom SMHI ska det finnas ett särskilt beslutsorgan, Nationella expertrådet för klimatanpassning. Rådet ska vart femte år besluta om en rapport som innehåller
   1. förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning,
   2. en prioritering av anpassningsåtgärder utifrån en bedömning av risk, kostnad och nytta,
   3. en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället, och
   4. en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.

Den första rapporten ska lämnas till regeringen senast den 31 december 2021.

Nationella expertrådet för klimatanpassning ska bestå av en ordförande och minst sex och högst åtta andra ledamöter. Rådet ska inom sig utse en vice ordförande.
Förordning (2018:1455)

9 c §

  Nationella expertrådet för klimatanpassning är beslutsfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2018:1455)

9 d §

  Nationella expertrådet för klimatanpassning ansvarar för sina beslut. För sin övriga verksamhet är rådet ansvarigt inför SMHI:s ledning. Förordning (2018:1455)

9 e §

  SMHI:s ledning ansvarar inför regeringen för att Nationella expertrådet för klimatanpassning tilldelas resurser för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2018:1455)

10 a §

  SMHI får anställa en forskare som professor inom vart och ett av områdena meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi.

Generaldirektören beslutar om anställning som professor. Bestämmelserna i 4 kap. 3 och 6 §§ högskoleförordningen (1993:100) om behörighet, bedömningsgrunder och sakkunnigbedömning ska tillämpas. Förordning (2016:1042)

10 b §

  Ledamöterna i Nationella expertrådet för klimatanpassning utses av regeringen för en bestämd tid. Rådet ska bestå av ledamöter som tillsammans har kompetens inom områdena areella näringar, fysisk planering, hälsa, industri, innovation, klimatologi, krisberedskap, miljö, offentlig förvaltning och samhällsekonomi. Förordning (2018:1455)

13 §

  När SMHI ingår hyres- och arrendeavtal som behövs för den infrastruktur som avses i 3 § tillämpas inte 9 § andra stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning. Förordning (2017:165)

14 §

  SMHI ska ta ut avgifter för den uppdragsverksamhet och affärsverksamhet som myndigheten bedriver och får disponera intäkterna.

SMHI beslutar om avgifternas storlek i det enskilda fallet.

Avgifterna ska bestämmas så att de täcker myndighetens kostnader för att tillhandahålla varan eller tjänsten och bidrar till myndighetens kostnader för uppbyggnad, uppdatering och utveckling av system, databaser och information. Förordning (2017:165)

15 §

  SMHI omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).
Förordning (2017:165)