Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

21 av 31 paragrafer (68 %) har ändrats i förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1075). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet ska
   1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,
   2. stödja forskarinitierad forskning,
   3. initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning,
   4. fördela medel till forskning av internationellt hög kvalitet,
   5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte, och
   6. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga kvalitet och betydelse. Förordning (2018:17)

2 §

  Vetenskapsrådet ska också
   1. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forskningspolitiska frågor,
   2. initiera och stödja strategiska satsningar inom forskning och forskningsinfrastruktur,
   3. planera tillgången till forskningsinfrastruktur långsiktigt i samverkan med andra forskningsfinansiärer och forskningsutförare,
   4. fördela medel till nationell forskningsinfrastruktur och internationella åtaganden,
   5. följa upp Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella organisationer och infrastrukturer när det gäller kostnader i förhållande till deltagande,
   6. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa goda forskningsmiljöer, främja utbildning på forskarnivå av hög kvalitet, stödja forskare i början av sin karriär och främja forskares rörlighet,
   7. medverka i och främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling,
   8. företräda Sverige i de EU-organisationer och internationella organisationer som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerar rådet om,
   9. ansvara övergripande för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat,
   10. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat inom sina områden,
   11. utveckla samarbeten med de länder som Sverige har ingått avtal med inom forskningsområdet i de fall som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerar rådet om,
   12. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,
   13. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,
   14. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor,
   15. stödja och ge råd till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos vetenskapliga arbete,
   16. initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning,
   17. stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige,
   18. förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål och bistå forskare med information om relevanta bestämmelser om register,
   19. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer Network (SUNET), och
   20. bistå styrgruppen för avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) med administrativt stöd. Förordning (2018:1881)

5 §

  Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ingå i en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.
Förordning (2019:146)

6 §

  Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och utföra administrativa och handläggande uppgifter åt
   1. Överklagandenämnden för etikprövning, och
   2. Gentekniknämnden.
Förordning (2019:517)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2018:17)

8 §

  Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:
   - Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,
   - Ämnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl grundforskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga avståndet mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära forskning inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,
   - Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,
   - Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens infrastrukturer,
   - Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och utbildning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveckling,
   - Kommittén för konstnärlig forskning, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till konstnärlig forskning,
   - Kommittén för klinisk behandlingsforskning, som beslutar om fördelning av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning,
   - Kommittén för kliniska studier, som beslutar om fördelning av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för nationell samordning av kliniska studier, och
   - de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.
Förordning (2018:17)

9 §

  Råden och kommittéerna svarar för sina beslut och sin verksamhet inför Vetenskapsrådet. Råden och kommittéerna ska, med undantag av kommittén för klinisk behandlingsforskning, i sina beslut följa de principiella och strategiska beslut som fattats av Vetenskapsrådet. Förordning (2018:17)

15 §

  Utbildningsvetenskapliga kommittén ska bestå av en ordförande och det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och de övriga ledamöterna. Flertalet av ledamöterna ska vara forskare, och bland ledamöterna ska det finnas representanter för olika vetenskapliga discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig forskning. Förordning (2010:1183)

16 §

  Kommittén för konstnärlig forskning ska bestå av en ordförande och det antal ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och övriga ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara verksamma inom konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid ett universitet eller en högskola. Förordning (2014:101)

16 a §

  Kommittén för klinisk behandlingsforskning ska bestå av en ordförande och tolv andra ledamöter. Regeringen ska utse ordföranden och sex andra ledamöter, varav tre ledamöter ska utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Innan Vetenskapsrådet lämnar sina förslag ska rådet samråda med Verket för innovationssystem. Regionerna ska utse sex ledamöter. Förordning (2019:1075)

16 b §

  Kommittén för kliniska studier ska bestå av en ordförande och tolv övriga ledamöter.

Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter, varav fyra efter förslag från Vetenskapsrådet, fyra efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna. Förordning (2018:17)

18 §

  Sex av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd.

Tre av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse, däribland ordföranden, ska utses av regeringen. Förordning (2012:521)

19 §

  Styrelsens ordförande och övriga ledamöter, utom generaldirektören, ska utses för tre år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som har utsetts enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd, ska regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden. Förordning (2012:521)

20 §

  Nio ledamöter i respektive ämnesråd ska utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd.

De två ledamöter i ämnesrådet för medicin och hälsa som avses i 11 § ska utses av regeringen. Förordning (2012:521)

21 §

  Ämnesrådens ledamöter ska utses för tre år. En person får inte utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som har utsetts enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd, ska regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden. Förordning (2012:521)

22 §

  För vart och ett av de fyra ämnesområdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, natur- och teknikvetenskap och utbildningsvetenskap samt för forskningens infrastrukturer ska det finnas en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska tillföra myndigheten nödvändig kompetens och erfarenhet inom sitt verksamhetsområde.

Huvudsekreterare ska anställas för en bestämd tid. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl. Förordning (2019:336)

23 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1183)

24 §

  Ett beslut av Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom Vetenskapsrådet om att bevilja medel får avse högst sex år och ska förenas med villkor för medlens användning. Medel för rekrytering av framstående forskare får dock beviljas för tio år. Av beslutet ska det framgå vem som är mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda krav, får Vetenskapsrådet eller det råd eller den kommitté inom Vetenskapsrådet som beviljat medel besluta att medel inte längre ska betalas ut. Beslutet får avse viss tid. En upplysning om detta ska tas in i beslutet att bevilja medel. Förordning (2018:17)

27 a §

  Myndigheten ska ta ut avgifter för grundanslutning och tilläggstjänster inom Swedish University computer Network (Sunet) från anslutna organisationer. När det gäller universitet och högskolor ska avgifterna för grundanslutningen tas ut i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter.

Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2016:1260)

28 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1046)