Förordning (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

4 av 11 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:105). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare upphävdes 2014-08-01 genom SFS 2014:956


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare.

Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna förordning även en motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2012:105)

2 §

  Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi-bonus) ska för en hel bonus vara 12 000 kronor. Förordning (2012:105)

3 §

  En kommun har rätt till ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus som lämnats med stöd av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och för administrativa kostnader enligt 7 och 8 §§. Förordning (2012:105)

8 §

  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 10 § lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare återbetalas till kommunen, ska kommunen betala motsvarande belopp till Statens skolverk.
Kommunen får dock räkna av 1 000 kronor som ersättning för administrativa kostnader på grund av återkravet. Om det belopp som har återbetalats till kommunen understiger 1 000 kronor, får kommunen räkna av hela det återbetalade beloppet.
Förordning (2012:105)