Postförordning (2010:1049)

5 av 16 paragrafer (31 %) har ändrats i postförordning (2010:1049) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:531). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


6 §

  Den samhällsomfattande posttjänsten ska, utöver vad som anges i 3 kap. 1 § postlagen (2010:1045), uppfylla kravet att minst 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

När det gäller adresserade försändelser som väger högst 2 kg, som har överlämnats i den slutliga form i vilken de ska transporteras av en tillhandahållare av posttjänster och som före angiven senaste inlämningstid har lämnats in för gränsöverskridande postbefordran inom den snabbaste normalkategorin inom Europeiska unionen, ska den samhällsomfattande posttjänsten uppfylla kravet att
   1. minst 85 procent av försändelserna ska ha delats ut inom tre påföljande arbetsdagar, och
   2. minst 97 procent av försändelserna ska ha delats ut inom fem påföljande arbetsdagar.

Post- och telestyrelsen ska årligen kontrollera att kravet i första stycket uppfylls och årligen offentliggöra resultatet av denna kontroll.

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om senaste inlämningstid och ytterligare föreskrifter om krav på befordringstider enligt 3 kap. 1 § andra stycket postlagen.
Förordning (2017:918)

7 §

  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om vilka tjänster som ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten och om på vilket sätt kravet enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 postlagen (2010:1045) på utdelning av postförsändelser ska fullgöras. Förordning (2018:61)

8 §

  Post- och telestyrelsen ska underrätta Europeiska kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna inom Europeiska unionen om
   1. undantag från kravet i 3 kap. 1 § första stycket 1 postlagen (2010:1045) på att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser, och
   2. i vilka fall utdelning av postförsändelser inte behöver ske vid en fysisk persons bostad eller en juridisk persons lokaler. Förordning (2018:61)

9 §

  Den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst får per kalenderår inte höja priser för befordran av frimärkta brev som omfattas av 6 § första stycket och som väger högst 250 gram, mer än summan av
   1. den procentuella ökningen av konsumentprisindex mellan juli närmast föregående år och juli året dessförinnan, och
   2. den procentuella förändringen närmast föregående år av an- talet sådana brev multiplicerat med en faktor som motsvarar den förändring av genomsnittskostnaden för befordran av breven som förändringen ger upphov till.

Ett utrymme för prishöjning som inte utnyttjats under ett ka- lenderår får användas under ett av de tre närmast följande åren.

Den som tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten ska på begäran av Post- och telestyrelsen lämna det underlag som behövs för att fastställa faktorn enligt 9 a §.
Förordning (2019:531)

9 a §

  Post- och telestyrelsen ska minst vart tredje år fast- ställa den faktor som anges i 9 § första stycket 2. Förordning (2019:531)