Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud

9 av 21 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1837). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


5 §

  En ansökan om auktorisation görs hos Patentombudsnämnden.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden. Förordning (2016:170)

7 §

  Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:170)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2016:170)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2016:170)

11 §

  Patentombudsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.
Förordning (2018:388)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2018:388)

13 §

  Registret ska för varje patentombud innehålla uppgift om
   1. namn,
   2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
   3. tjänsteadress, och
   4. i förekommande fall företagsnamn, organisationsnummer, postadress och webbplats för det företag där patentombudet utövar verksamhet.

Om ett patentombud är registrerat i en annan stat, ska Patentombudsnämndens register innehålla uppgift om vilken utländsk myndighet eller organisation som ansvarar för registreringen samt, i förekommande fall, patentombudets utländska registreringsnummer. Förordning (2018:1837)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2016:170)

21 §

  Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk utbildning, yrkeserfarenhet och kunskapsprov för auktorisation.

Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om auktorisation och registrering av patentombud. Förordning (2016:170)