Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:171). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Patentombudsnämnden har till uppgift att
   1. pröva frågor om auktorisation av patentombud,
   2. anordna kunskapsprov för auktorisation,
   3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud,
   4. pröva frågor om disciplinära åtgärder enligt lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud,
   5. föra ett register över auktoriserade patentombud,
   6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, registrering och tillsyn, och
   7. följa utvecklingen inom patentombudsområdet och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över patentombud samt för tolkningen och utvecklingen av god patentombudssed.

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.
Förordning (2016:171)