Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

5 av 17 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1055). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


6 §

  Statsbidrag får ges för litteratur och kulturtidskrifter i såväl tryckt som elektronisk form. Förordning (2012:70)

7 §

  Statsbidrag till utgivning av litteratur lämnas till enskilda titlar i efterhand. Statsbidrag får även lämnas i förhand till planerad utgivning. När bidrag lämnas i efterhand ska hänsyn tas till skäliga kostnader för utgivningen. Bidrag i förhand lämnas för produktionskostnader.

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om beräkningsgrunderna för sådana bidrag som lämnas i efterhand.

Som villkor för stöd får Statens kulturråd ange att en boktitel ska ges ut i en upplaga som inte över- eller understiger ett visst antal exemplar.

Bidrag får endast ges till första upplagan av en boktitel, om det inte rör sig om
   1. återutgivning av titlar som är att betrakta som klassisk litteratur, eller
   2. återutgivning i elektronisk form av titlar som utgivits i tryckt men inte i elektronisk form före den 1 januari 2011. Förordning (2012:70)

10 §

  Den som får statsbidrag till utgivning av litteratur enligt 5 § första stycket 1 ska tillhandahålla det antal exemplar som Statens kulturråd bestämmer av de titlar för vilka stöd beviljats för distribution till folkbibliotek, till Nordens hus på Island och Färöarna, till Nordens institut på Grönland och Åland och till Kulturkontakt Nord i Finland.

Ersättning ska betalas för de exemplar som tillhandahålls. Ersättningens storlek bestäms av Statens kulturråd.
Förordning (2016:872)

11 §

  Statsbidrag till läsfrämjande insatser enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Statens kulturråd. Förordning (2016:619)

17 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1055)