Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

15 av 31 paragrafer (48 %) har ändrats i förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:718). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv kommer att upphävas 2020-12-01 genom SFS 2020:879


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har vidare till uppgift att besluta om mediestöd, presstöd, tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan myndighet.

Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen.
Förordning (2018:2055)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. pröva frågor om
      a) tillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) att sända tv eller sökbar text-tv och om överlåtelse av sådana tillstånd,
      b) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända närradio, att det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun, större sändningsområden för närradio än en kommun, fastställande av sändningstider för närradio om tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändningsschemat i dess helhet och att en sändningstid för närradio inte får användas av någon annan under en tid av högst tre månader om en innehavare av ett tillstånd, som har fått ett föreläggande enligt radio- och tv- lagen, avstår sändningstid eller avsäger sig sitt sändningstillstånd,
      c) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända kommersiell radio, överlåtelse av sådana tillstånd och sändningsområdenas omfattning för analog kommersiell radio, och
      d) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända ljudradio, som inte är kommersiell radio eller närradio, under en begränsad tid,
   2. upprätta och föra register enligt radio- och tv-lagen, över dem som bedriver en sändningsverksamhet som omfattas av lagen och över satellitentreprenörer och godkänna sändningsbeteckningar enligt lagen,
   3. utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen om det finns utgivningsbevis för verksamheten och utöva tillsyn enligt förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler,
   4. pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv, närradio och kommersiell radio,
   5. besluta enligt radio- och tv-lagen om krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i fråga om tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv,
   6. förordna lokala kabelsändarorganisationer enligt radio- och tv-lagen och besluta om återkallelse av sådana förordnanden samt besluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter enligt lagen,
   7. handlägga frågor om ledigt sändningsutrymme att sända kommersiell radio enligt 13 kap. 6 och 24 §§ radio- och tv- lagen, och
   8. pröva frågor om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524), mediestödsförordningen (2018:2053) och förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Förordning (2020:718)

3 §

  Myndigheten ska även
   1. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 och 6 §§ yttrandefrihetsgrundlagen och föra register över verksamhet enligt samma paragrafer,
   2. upprätta och föra register över utgivare enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
   3. handlägga frågor om särskild avgift, sändningsavgift och avgifter enligt övergångsbestämmelserna till radio- och tv- lagen (2010:696),
   4. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen med behöriga myndigheter i andra EES-stater i fråga om överträdelser av vissa bestämmelser i allmänhetens intresse,
   5. följa innehållet i utländska ljudradio- och tv-sändningar som riktas mot den svenska allmänheten,
   6. publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet,
   7. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827),
   8. årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar inom dagspressen,
   9. handlägga frågor om europeiska produktioner i tv-sändningar och beställ-tv, och
   10. sprida information om gällande regler och beslut av större vikt eller principiell betydelse till berörda aktörer och till allmänheten.

Myndigheten har också uppgifter enligt
   1. förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler,
   2. förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter, och
   3. förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen. Förordning (2019:1257)

6 §

  Myndigheten ska samverka med Myndigheten för tillgängliga medier och Statens medieråd när det gäller uppgiften att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet.

Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även samarbeta med Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet. Förordning (2015:302)

18 §

  Besluten i granskningsärenden ska sändas till den som ansvarar för sändningen. Förordning (2017:269)

20 §

  Granskningsnämnden för radio och tv bedömer årligen i efterhand, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, om bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt villkor i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut av regeringen som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen (2010:696). Förordning (2013:1014)

21 §

  Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sina beslut.

Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2015:302)

22 §

  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att granskningsnämnden för radio och tv tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2015:302)

22 a §

  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns mediestödsnämnden. Mediestödsnämnden har de uppgifter som framgår av presstödsförordningen (1990:524), mediestödsförordningen (2018:2053) och förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Förordning (2020:718)

22 b §

  Mediestödsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst tolv andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Mediestödsnämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att mediestödsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.
Förordning (2018:1730)

22 c §

  Mediestödsnämnden ansvarar för sina beslut.

Mediestödsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2018:1730)

22 d §

  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att mediestödsnämnden tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.
Förordning (2018:1730)

24 §

  Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, två vice ordförande samt andra ledamöter och ersättare i granskningsnämnden för radio och tv.

Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt andra ledamöter i mediestödsnämnden.
Förordning (2018:1730)

26 §

  Med stöd av förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden ska myndigheten ta ut en avgift för ansökningar om utgivningsbevis. Myndigheten ska disponera avgifterna. Avgifterna ska täcka de direkta utgifterna för verksamheten när det gäller utgivningsbevis.
Förordning (2011:1557)

27 §

  Myndigheten får enligt 4 kap. 17 § och 13 kap. 25 § radio- och tv-lagen (2010:696) ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio samt av den som ansöker om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

En avgift får tas ut med
   - 45 000 kronor för varje sökt programtjänst vid ansökan om tillstånd, och
   - 25 000 kronor för ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd.

Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell digital radio samt avgiften för en ansökan om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska betalas in till myndigheten inom den tid som myndigheten bestämmer.

Myndigheten ska disponera avgifterna.
Förordning (2019:488)