Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

29 av 56 paragrafer (52 %) har ändrats i lag (2010:1065) om kollektivtrafik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:763). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-21


1 kap. 1 §

  I denna lag finns bestämmelser om kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och med tunnelbana.

Bestämmelserna avser
   1. ansvar för regional kollektivtrafik och organisering av regionala kollektivtrafikmyndigheter, och
   2. allmänna krav på kollektivtrafikföretag.

Lagen innehåller även bestämmelser som gäller för dem som är behöriga myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning). Lag (2016:1212)

1 kap. 1 a §

  I fråga om kollektivtrafik på vatten ska även EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas. Lag (2012:437)

1 kap. 2 a §

  I rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tilllämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) finns bestämmelser om tillträde till marknaden på sjötransportområdet och om medlemsstaternas möjligheter att ålägga förpliktelser vid allmän trafik och ingå avtal om allmän trafik avseende vissa sjötransporttjänster.
Lag (2012:437)

1 kap. 3 §

  Har upphävts genom lag (2016:1212)

2 kap. 1 a §

  Om landstinget och kommunerna i samma län har kommit överens om att landstinget ensamt ska bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken, får kommunerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämningen mellan kommunerna. Sådana bidrag får lämnas längst intill utgången av det femte året från det att ansvaret överfördes.
Lag (2011:1098)

2 kap. 1 b §

  Om ett landsting ensamt ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken i länet, får en kommun inom länet träffa avtal med landstinget om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad landstinget annars skulle tillhandahålla.
Lag (2012:437)

2 kap. 3 §

  I fråga om gemensam nämnd gäller vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725). Detsamma gäller i fråga om kommunalförbund om inte annat följer av 4-7 §§.
Lag (2017:763)

3 kap. 3 a §

  En regional kollektivtrafikmyndighet, eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 2 §, får lämna ersättning för kollektivtrafik som sträcker sig in i ett angränsande land, om trafiken omfattas av en allmän trafikplikt.

Ersättning enligt första stycket får lämnas endast för sådan kollektivtrafik som är lämplig för att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som faktiskt också tillgodoser detta behov. Lag (2012:437)

4 kap. 3 §

  Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § ska till den myndighet regeringen bestämmer lämna de uppgifter som behövs för utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för kollektivtrafik. Lag (2012:437)

4 kap. 4 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet att lämna information enligt 2 § och
   2. uppgiftsskyldighet enligt 3 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt 1 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta om undantag från skyldighet som anges i 1, 2 eller 3 §. Lag (2012:437)

4 kap. 5 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2012:437)

4 a kap. 1 §

  I detta kapitel avses med
   1. tjänstekontrakt: detsamma som i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
   2. tjänstekoncession: detsamma som i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
   3. direkttilldelning, internt företag och värde: detsamma som i EU:s kollektivtrafikförordning,
   4. upphandling: de åtgärder som vidtas av en behörig myndighet eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § i syfte att anskaffa kollektivtrafik genom tilldelning av ett avtal om allmän trafik. Lag (2016:1212)

4 a kap. 2 §

  När lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas ska det som sägs i de lagarna om
   1. upphandlande myndighet eller upphandlande enhet i stället avse behörig myndighet eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 §, och
   2. upphandling ha den innebörd som anges i 1 § 4.

När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i den lagen om
   1. koncessioner även gälla tjänstekontrakt,
   2. koncessionsdokument även avse upphandlingsdokument enligt definitionen av detta i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
   3. koncessionshavare i stället avse ett kollektivtrafikföretag som har tilldelats ett avtal om allmän trafik,
   4. leverantör i stället avse kollektivtrafikföretag, och
   5. värde ha den innebörd som anges i 1 § 3.
Lag (2016:1212)

4 a kap. 3 §

  I lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser som gäller vid upphandling som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik med buss eller spårvagn. Lag (2016:1212)

4 a kap. 4 §

  I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga myndigheters möjligheter att
   1. tilldela avtal om allmän trafik genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande (artikel 5.3),
   2. själva tillhandahålla kollektivtrafik eller direkttilldela avtal om allmän trafik till ett internt företag (artikel 5.2),
   3. direkttilldela avtal om allmän trafik av mindre värde eller omfattning (artikel 5.4),
   4. vidta nödåtgärder (artikel 5.5), och
   5. direkttilldela avtal om allmän trafik som rör järnvägstransporter (artikel 5.6). Lag (2016:1212)

4 a kap. 5 §

  Bestämmelserna i 6-11 §§ tillämpas vid upphandling som avser
   1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten, och
   2. tjänstekoncessioner för kollektivtrafik.

Vid upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss ska även lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas. Lag (2016:1212)

4 a kap. 6 §

  Vid konkurrensutsättning enligt artikel 5.3 i EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas följande bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:
   - 4 kap. 1-9 §§ (allmänna bestämmelser),
   - 5 kap. 3 § (värdetidpunkt),
   - 6 kap. (förfarandet vid upphandling),
   - 7 kap. (tekniska krav och funktionskrav),
   - 8 kap. (annonsering av upphandling), utom 2 och 8 §§,
   - 9 kap. (tidsfrister för anbudsansökningar och anbud),
   - 10 kap. (kommunikation, information till leverantörer och dokumentation),
   - 11 kap. (uteslutning av leverantörer),
   - 12 kap. (kvalificering),
   - 13 kap. (utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner),
   - 14 kap. (fullgörande av koncessioner), utom 9 §,
   - 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd), och
   - 17 kap. (upphandlingsskadeavgift).
Lag (2016:1212)

4 a kap. 7 §

  En regional kollektivtrafikmyndighet får direkttilldela avtal som avser järnvägstransport enligt artikel 5.6 i EU:s kollektivtrafikförordning endast om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet uppskattas till ett belopp motsvarande högst 7 500 000 euro. Andra behöriga myndigheter får direkttilldela sådana avtal utan begränsning.

Direkttilldelning enligt artikel 5.4 i EU:s kollektivtrafikförordning är tillåten endast om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet uppskattas till ett belopp motsvarande högst 500 000 euro och avser annat än kollektivtrafik på vatten. Lag (2016:1212)

4 a kap. 8 §

  En upphandling får delas upp så att bestämmelserna i 6 § inte blir tillämpliga endast om en sådan uppdelning är berättigad av objektiva skäl. Lag (2016:1212)

4 a kap. 9 §

  Behöriga myndigheter ska besluta riktlinjer för användning av sådan direkttilldelning som avses i 7 §.
Lag (2016:1212)

4 a kap. 10 §

  Vid sådan direkttilldelning som avses i 7 § tillämpas följande bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:
   - 4 kap. 1 och 3 §§ (principer för upphandling av koncessioner),
   - 10 kap. 12 § (underrättelse om beslut) och 14 § (dokumentation),
   - 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd), utom 2 och 3 §§, och
   - 17 kap. (upphandlingsskadeavgift).

När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i
   1. 16 kap. 6 § första stycket om överträdelse av andra bestämmelser i den lagen i stället avse överträdelse av 7 eller 8 §,
   2. 16 kap. 13 § första stycket om när rätten ska besluta att ett avtal är ogiltigt, i stället gälla om artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen, inte beaktats eller om avtalet slutits i strid med 7 eller 8 §, och
   3. 16 kap. 20 § om skyldigheten att ersätta skada i stället gälla vid överträdelse av de principer för upphandling av koncessioner som gäller enligt första stycket eller vid överträdelse av 7 eller 8 §. Lag (2016:1212)

4 a kap. 11 §

  Vid direkttilldelning enligt artikel 5.2 eller nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas följande bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:
   - 10 kap. 14 § (dokumentation),
   - 16 kap. 4-21 §§ (överprövning och skadestånd), och
   - 17 kap. (upphandlingsskadeavgift).

Vid nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning ska även 4 kap. 3 § (beaktande av miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn) lagen om upphandling av koncessioner tillämpas.

När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i
   1. 16 kap. 6 § första stycket om överträdelse av de grundläggande principerna eller andra bestämmelser i den lagen i stället avse överträdelse av artikel 5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen,
   2. 16 kap. 13 § om när rätten ska besluta att ett avtal är ogiltigt, i stället gälla om avtalet slutits i strid med artikel 5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen, och
   3. 16 kap. 20 § om skyldigheten att ersätta skada i stället gälla om artikel 5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen, inte följts. Lag (2016:1212)

4 a kap. 12 §

  Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser. Lag (2016:1212)

5 kap. 1 §

  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över efterlevnaden av
   1. 1-4 kap. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, och
   2. artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning.
Lag (2016:1212)

5 kap. 2 §

  Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § och av kollektivtrafikföretag, på begäran få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för tillsynen. Lag (2016:1212)

5 kap. 3 §

  Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av
   1. 1-4 kap. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser,
   2. 2 §, och
   3. artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2016:1212)

5 kap. 4 §

  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över upphandling av kollektivtrafik enligt 4 a kap. och enligt artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning. Vid denna tillsyn tillämpas 18 kap. lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Lag (2016:1212)

6 kap. 1 §

  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska delge beslutet om allmän trafikplikt enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1985)

6 kap. 3 §

  Tillsynsmyndighetens beslut enligt 5 kap. 3 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2016:1212)