Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

26 av 237 paragrafer (11 %) har ändrats i lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1270). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


1 kap. 8 §

  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i socialförsäkringsbalken.

Vid tillämpning av denna lag ska uttrycket de upphävda författningarna omfatta, förutom de i 2 § angivna författningarna, även 2-19 §§ lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård i lagens lydelse före den 1 januari 2011. Lag (2010:1309)

2 kap. 1 §

  Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även handlägga ärenden om särskild efterlevandepension och ärenden enligt följande lagar och bestämmelser:
   1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
   2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,
   3. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring, och
   4. 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1981.
Lag (2017:1129)

2 kap. 1 b §

  Bestämmelsen i 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller på motsvarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Lag (2011:1076)

2 kap. 15 a §

  Bestämmelserna i 1 § i den upphävda lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd i deras lydelse före den 1 juli 2010 tillämpas i fråga om den som inställt sig till antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning. Lag (2010:468)

2 kap. 16 §

  Den som vid utgången av 2000 fick handikappersättning som tillägg till pension enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring utbetalad till utlandet ska, trots bestämmelserna i 5 kap. socialförsäkringsbalken, ha rätt att få handikappersättning enligt balken utbetalad till utlandet. Handikappersättningen ska då beräknas enligt de äldre bestämmelserna om sådan ersättning i den upphävda lagen om allmän försäkring. Om förmånen har beviljats för begränsad tid eller om den ska omprövas enligt 50 kap. 14 § balken i lydelsen före den 1 januari 2019, ska dock bestämmelserna om handikappersättning och utlandsvistelse i samma balk i deras lydelse före den 1 januari 2019 tillämpas. Lag (2018:1270)

2 kap. 20 §

  Har upphävts genom lag (2017:1129)

4 kap. 6 §

  Vid omräkning enligt 3 kap. 5 c § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 juli 2008 ska omräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för varje helt år som infallit före den 1 juli 2005 göras med utgångspunkt i löneutvecklingen inom yrkesområdet.
Lag (2011:1076)

4 kap. 15 a §

  Vid beräkning enligt 25 kap. 9 § socialförsäkringsbalken av sjukpenninggrundande inkomst som avser tid före den 1 juli 2010 tillämpas fortfarande bestämmelserna i 3 kap. 2 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före nämnda dag.
Lag (2010:424)

4 kap. 15 b §

  Tid för sådan anmälan som anges i 25 kap. 9 § socialförsäkringsbalken räknas även före balkens ikraftträdande. Lag (2010:424)

4 kap. 15 c §

  Vid tillämpning av bestämmelserna i 27 kap. 39 § socialförsäkringsbalken ska, för försäkrade som gått miste om sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete till följd av bestämmelserna i 3 kap. 4 § första stycket 1 i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 juli 2010, inom tolvmånadersperioden även beaktas sjukperioder och dagar som infallit före denna dag.
Lag (2010:424)

4 kap. 15 d §

  För försäkrad med sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete ska ett beslut som fattats enligt 3 kap. 4 b § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 juli 2010 gälla de första sju dagarna i en sjukperiod. Lag (2010:424)

4 kap. 29 §

  Har upphävts genom lag (2014:238)

6 kap. 4 §

  Bestämmelserna om frivillig pensionsförsäkring i 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 1981 tillämpas på försäkring på grund av avgift som har betalats före den dagen.

De försäkringstekniska grunderna som avses i 22 kap. 2 § i den upphävda lagen om allmän försäkring kan även fastställas av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2017:558)

6 kap. 5 §

  Har upphävts genom lag (2017:1129)

6 kap. 22 §

  Bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkringsbalken om uppräkning med basränta ska inte tillämpas för tid före det första valet av placering av premiepensionsmedel. Lag (2011:1435)

7 kap. 1 §

  I fråga om barnpension på grund av dödsfall som inträffat före den 1 januari 2003 gäller 2-4, 6 och 7 §§ i stället för det som föreskrivs i 78 kap. 7?14 §§ socialförsäkringsbalken.
Vid tillämpningen av 2 § likställs sjukbidrag med förtidspension.

Har rätten till barnpension upphört slutgiltigt före den 1 januari 2002, finns det inte någon rätt till barnpension enligt 78 kap. eller efterlevandestöd enligt 79 kap.
socialförsäkringsbalken. Lag (2011:1076)

7 kap. 39 §

  Om en änka för tid före den månad då hon fyller 65 år får sådan ålderspension som ska samordnas med änkepension enligt 84 kap. 12?15 §§ socialförsäkringsbalken, ska garantipensionen beräknas med hänsyn till änkepensionen före det att änkepensionen samordnas med ålderspensionen. Lag (2011:1076)

7 kap. 57 §

  Det som föreskrivs om änkepension i 85 kap. 9 och 10 §§ socialförsäkringsbalken ska i förekommande fall avse summan av änkepension och garantipension till änkepensionen. I sådant fall ska minskning enligt andra stycket första meningen i första hand göras på sådan garantipension och i andra hand på 90-procentstillägget enligt 83 kap. 2 § 2 balken.
Lag (2011:1076)

7 kap. 58 §

  Om rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av en arbetsskada eller motsvarande äldre skada som har inträffat före den 1 januari 1990 gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i 59-65 §§.

Bestämmelserna i 59-68 §§ tillämpas inte i fråga om dödsfall till följd av en skada som har inträffat före den 1 juli 1977.
Lag (2010:1309)

8 kap. 2 §

  Förmåner som kan ge rätt till bostadstillägg är, utöver det som föreskrivs i 101 kap. 3 § socialförsäkringsbalken,
   1. särskild efterlevandepension, och
   2. pension eller invaliditetsförmån enligt lagstiftningen i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att förmånen motsvarar svensk pension eller ersättning enligt 1. Lag (2017:1129)

9 kap. 3 a §

  Under 2011-2014 ska, när ett beslut om återkrav har fattats i ett ärende, den fortsatta handläggningen på grund av beslutet handhas av Försäkringskassan, även om återkravet avser en förmån som ska administreras av Pensionsmyndigheten.

Försäkringskassan ska vid handläggningen av återkravsärenden avseende förmåner som administreras av Pensionsmyndigheten tillämpa de regler som gällde för förmånen före den 1 januari 2010. Lag (2011:1076)

9 kap. 6 a §

  Bestämmelserna i 110 kap. socialförsäkringsbalken samt i 7-12 §§ i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid handläggning av förmåner som avses i 2 kap. 1 § denna lag samt i 69 kap. 2 § första stycket och andra stycket 1 socialförsäkringsbalken.

Det som föreskrivs i första stycket gäller även vid handläggning av förmåner enligt de upphävda lagarna.
Lag (2010:1309)

9 kap. 14 a §

  Bestämmelserna i 113 kap. socialförsäkringsbalken samt i 15-21 §§ i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även beslut i ärenden om förmåner som avses i 2 kap. 1 § denna lag.
Detsamma gäller, med undantag av 113 kap. 7-9 §§ balken, beslut i ärenden om förmåner som avses i 69 kap. 2 § första stycket samt andra stycket 1 socialförsäkringsbalken.

Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller även vid handläggning av förmåner enligt de upphävda lagarna.
Lag (2010:1309)

9 kap. 21 a §

  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om omprövning och överklagande av beslut som avser utfärdande av intyg för tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Lag (2010:1313)

9 kap. 22 §

  Bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken tillämpas även i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet. Det som föreskrivs i 114 kap. 2 § balken om förmåner enligt denna ska då avse förmåner enligt de upphävda författningarna. De upphävda bestämmelserna i 114 kap. 33 § balken om skadestånd på grund av behandling enligt det kapitlet eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till det kapitlet ska även avse behandling enligt den upphävda lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.
Lag (2018:449)

9 kap. 23 §

  De upphävda bestämmelserna om skadestånd i 114 kap. 33 § socialförsäkringsbalken tillämpas endast om den omständighet som ett yrkande om skadestånd grundas på har inträffat efter utgången av november 2003 men före den 25 maj 2018. Lag (2018:449)