Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

7 av 23 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1056). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


4 §

  Bidrag får lämnas för kostnader vid vård av fornlämningar. Förordning (2013:557)

5 §

  Bidrag får även lämnas för kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av andra värdefulla kulturmiljöer som har särskild betydelse för förståelsen av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
Förordning (2013:557)

10 §

  Bidrag får lämnas till arkeologisk undersökning och övriga åtgärder enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen (1988:950) om fornlämningen finns i en äldre stadskärna och berörs av kompletteringsbebyggelse. Förordning (2013:557)

11 §

  Bidrag får endast lämnas om
   1. det finns ett betydande allmänt intresse av att bebyggelsen kommer till stånd,
   2. det inte finns möjligheter att anpassa bebyggelsen så att fornlämningar inte berörs,
   3. andra kulturhistoriska värden inte skadas av arbetsföretaget, och
   4. kostnaden är stor i förhållande till den totala kostnaden för arbetsföretaget. Förordning (2013:557)

12 §

  Bidraget får inte överstiga den kostnad som enligt 2 kap. 14 § kulturmiljölagen (1988:950) ska betalas av företagaren. Som sådan kostnad räknas inte kostnader för maskintid och grovarbetskraft. Förordning (2013:557)

13 §

  Bidrag får lämnas till arkeologisk undersökning och övriga åtgärder enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen (1988:950), som enligt lagen ska betalas av företagaren, vid mindre arbetsföretag som
   1. föranleds av en myndighets beslut eller någon annan tvingande omständighet, och
   2. innebär mindre förändringar i nyttjandet av en byggnad, en anläggning eller ett markområde och det med hänsyn till omständigheterna är skäligt att företagaren avlastas kostnaderna för de arkeologiska åtgärderna.

Även om arbetsföretaget inte är av sådant slag som anges i första stycket får bidrag lämnas till kostnader för att ta till vara fornfynd enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen, om det finns särskilda skäl. Förordning (2013:557)

23 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1056)

Whoops, looks like something went wrong.