Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

6 av 13 paragrafer (46 %) har ändrats i förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1524). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till uppgift att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Förordning (2015:169)

3 a §

  Myndigheten ska i sitt arbete enligt 1-3 §§ inkludera ett jämställdhetsperspektiv där det är möjligt.
Förordning (2018:1524)

8 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett patient- och brukarråd. Rådet ska särskilt
   1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för analys och granskning, samt
   2. bistå myndigheten i arbetet med att identifiera patienters, brukares och medborgares behov av information.

Styrelsen beslutar om övriga uppgifter.
Förordning (2015:169)

9 §

  Patient- och brukarrådet består av myndighetens direktör, som är ordförande, och högst 20 andra ledamöter. Rådet ska innehålla företrädare för t.ex. patientnämnder, patientföreningar och brukarorganisationer.
Förordning (2015:169)

10 §

  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2016:1255)

11 §

  Ledamöterna i patient- och brukarrådet utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst tre år.
Förordning (2015:169)