Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

8 av 9 paragrafer (89 %) har ändrats i förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1288). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas till de bemanningsansvariga även i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering.

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288)

2 §

  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288)

3 §

  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2020:1288)

4 §

  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk leds av en myndighetschef. Förordning (2020:1288)

5 §

  Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.
Förordning (2020:1288)

7 §

  Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2020:1288)

8 §

  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2020:1288)

9 §

  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning eller uppgifter som avser krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2020:1288)

Whoops, looks like something went wrong.