Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden

6 av 10 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:158). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden upphävdes 2018-09-01 genom SFS 2018:1486


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


1 §

  E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna elektronisk identifiering och underskrift i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Förordning (2016:579)

1 a §

  Myndigheten ska
   1. efter överenskommelse med upphandlande myndigheter tillhandahålla system för säker elektronisk identifiering enligt 1 § andra stycket 2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering,
   2. administrera valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 3 samma lag, och
   3. upprätta och driva en sådan nationell webbplats för annonsering av valfrihetssystem som avses i 4 § samma lag.
Förordning (2016:579)

1 b §

  Myndigheten ska uppfylla de samarbetsskyldigheter som gäller för Sverige som medlemsstat enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG samt enligt rättsakter som har antagits med stöd av den artikeln. Myndigheten ska vara gemensam kontaktpunkt för samarbetet.

Myndigheten ska även i övrigt företräda Sverige i frågor som rör gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt förordning (EU) nr 910/2014 och ska lämna stöd och information till myndigheter i sådana frågor.

Myndigheten ska upprätta och driva en svensk förbindelspunkt (nod) för gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 2015 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.
Förordning (2016:579)

2 §

  Myndigheten ska delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde.
Förordning (2013:510)

7 §

  Skatteverket ska i samråd med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att ansvara för kansliet. Skatteverket ska även utse en ersättare.
Förordning (2017:158)

8 §

  För att fullgöra sina uppgifter enligt 1, 1 a och 2 §§ får myndigheten ta ut avgifter av de upphandlande myndigheter som har anslutit sig till ett sådant system för säker elektronisk identifiering som avses i 1 a § 1 och uppdragit åt myndigheten att administrera valfrihetssystem enligt 1 a § 2.

Avgiften för varje upphandlande myndighet ska motsvara 47 procent av den totala ersättning som den upphandlande myndigheten är skyldig att betala till tjänsteleverantörerna i myndighetens valfrihetssystem enligt 1 a § 2.

Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten.
Förordning (2016:579)