Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:800). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för prov som anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen (1998:488), lagen (1998:492) om biluthyrning, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa författningar. Förordning (2012:250)

2 §

  Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

Avgiftslista                      Avgift
                            Kronor
Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning

- normaltaxa                      325
- kvälls- och helgtaxa                 400
Körprov för
      a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,
      b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med behörighet B,
      c) taxiförarlegitimation

- normaltaxa                      800
- kvälls- och helgtaxa                 1 040
Körprov för
      a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med behörighet B,
      b) övriga behörigheter,
      c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning

- normaltaxa                      1 650
- kvälls- och helgtaxa                 2 145
Kunskapsprov för yrkeskunnande och yrkeskompetens

- normaltaxa                      640
- kvälls- och helgtaxa                 830
Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30-18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering                  80
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme     500
För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt. Förordning (2014:1485)

3 §

  Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för förarprov för körkort.

Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Trafikverket lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.
Förordning (2020:800)

4 §

  Om det finns synnerliga skäl, får Trafikverket i andra fall än som sägs i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i 2 §. Förordning (2020:800)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2020:800)