Alkoholförordning (2010:1636)

8 av 15 paragrafer (53 %) har ändrats i alkoholförordning (2010:1636) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:466). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  En länsstyrelse ska på begäran av Folkhälsomyndigheten lämna det biträde som behövs vid handläggningen av ärenden och vid tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).

Länsstyrelsen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om förhållanden som är av betydelse för Folkhälsomyndighetens tillsyn. Förordning (2013:909)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2011:237)

4 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. kunskapsprov för erhållande av serveringstillstånd samt om undantag från skyldigheten att avlägga sådant prov enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622),
   2. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen ska lämna för att myndigheten ska kunna bedriva tillsyn enligt 9 kap. 1 § alkohollagen,
   3. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillstånd som en kommun har meddelat enligt 9 kap. 7 § alkohollagen,
   4. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit enligt 6 kap. 10 § 2 alkohollagen,
   5. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall denaturering får underlåtas enligt 6 kap. 10 § 3 alkohollagen,
   6. handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som behövs till skydd för liv och hälsa enligt 6 kap. 10 § 4 alkohollagen, och

7 hur kontrollköp ska genomföras enlig 9 kap. 15 a § alkohollagen.

Folkhälsomyndigheten får, i andra fall än de som anges i 9 kap. 9 § 3 och 10 § läkemedelsförordningen (2015:458), meddela föreskrifter om vem som utöver vad som anges i 6 kap. 5 § alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit enligt 6 kap. 10 § 1 alkohollagen. Förordning (2015:466)

4 a §

  Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. vilka uppgifter som ska finnas i en anmälan enligt 5 kap. 5 § och 8 kap. 3, 4, 6 eller 7 § alkohollagen (2010:1622), och
   2. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen är skyldiga att lämna för att myndigheten ska kunna föra statistik enligt 9 kap. 14 § alkohollagen. Förordning (2015:466)

7 §

  Folkhälsomyndigheten ska på lämpligt sätt underrätta berörda länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten om beslut som Folkhälsomyndigheten har fattat i ärenden enligt alkohollagen (2010:1622). Förordning (2014:1299)

8 §

  Om en allmän domstol har funnit någon skyldig till brott mot 11 kap. 1, 4 eller 5 § alkohollagen (2010:1622) ska, när domen vunnit laga kraft, en kopia av domen snarast sändas till Skatteverket.

Allmän förvaltningsdomstols dom eller slutliga beslut i mål avseende alkohollagen ska, när domen eller beslutet vunnit laga kraft, sändas till Folkhälsomyndigheten.
Förordning (2013:909)

9 §

  Skatteverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om beslut om godkännande eller återkallelse av godkännande som avses i
   1. 2 kap. 1 § första stycket eller 3 § första stycket alkohollagen (2010:1622),
   2. 4 kap. 1 § första stycket alkohollagen, och
   3. 6 kap. 2 § alkohollagen.

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om vilken verksamhet som den som har ansökt om godkännande avser att bedriva. Förordning (2013:909)

10 §

  Konsumentverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om beslut av större vikt som avser de särskilda bestämmelserna för marknadsföring av alkoholdrycker i 7 kap. alkohollagen (2010:1622). Förordning (2013:909)

Whoops, looks like something went wrong.