Förordning (2010:173) om alkoholskatt

11 av 25 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2010:173) om alkoholskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:306). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


2 §

  Skatteverket får meddela föreskrifter om
   1. godkännande av skatteupplag,
   2. säkerhet enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
   3. tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 7 § första stycket 8 och 8 b § 2 lagen om alkoholskatt,
   4. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade systemet,
   5. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 22 § lagen om alkoholskatt, dokument i reservsystemet och ledsagardokument,
   6. upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,
   7. mottagande av varor utan skatt enligt 31 e § tredje stycket och 31 h § lagen om alkoholskatt,
   8. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 2, 3, 5 och 6 lagen om alkoholskatt,
   9. upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 9 a § och 31 f § lagen om alkoholskatt, och
   10. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av mottagare som avses i 7 b § första stycket 1 d lagen om alkoholskatt.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om alkoholskatt.
Förordning (2012:697)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1475)

8 §

  Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare och skattebefriade förbrukare ska anmäla till Skatteverket om
   1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
   2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
   3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
      a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
      b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare ska även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet ändras. Detsamma gäller den som säljer varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag eller av sådana uppgifter avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats till Skatteverket. Förordning (2013:237)

11 §

  Skatteverket tilldelar godkända skatteupplag och den som godkänns som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.
Förordning (2012:328)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2013:512)

16 §

  När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt administrativt dokument en administrativ referenskod, ska verket utan dröjsmål via det datoriserade systemet vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten eller, vid export, till de behöriga myndigheterna i det land där varorna har hänförts till förfarandet för export i enlighet med artikel 269.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Förordning (2016:306)

20 §

  En exportrapport ska grundas på den underrättelse om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat unionens territorium som lämnas av utförseltullkontoret enligt artikel 329 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i underrättelsen. Om varorna har avsänts från ett annat EU-land, ska exportrapporten därefter snarast sändas till den behöriga myndigheten i det landet via det datoriserade systemet. Har varorna avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stället vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som avsänt varorna.
Förordning (2016:306)

22 §

  Har upphävts genom förordning (2011:390)

23 §

  Har upphävts genom förordning (2011:390)

24 §

  Har upphävts genom förordning (2011:390)

25 §

  Har upphävts genom förordning (2011:390)