Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

6 av 10 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1382). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


4 §

  Inför bedömningen av behovet av att anpassa ett fordon ska Försäkringskassan höra Trafikverket eller annan med motsvarande kompetens om det inte är uppenbart obehövligt.

Trafikverket ska göra sådana funktionskontroller som avses i 52 kap. 22 a § socialförsäkringsbalken. Sådana funktionskontroller får även utföras av annan med motsvarande kompetens. Förordning (2017:2)

4 a §

  För att Försäkringskassan ska kunna bedöma anpassningsbidragets storlek ska den försäkrade ge in ett kostnadsförslag för anpassningen, upprättat av den som gör sådana anpassningar som det kan lämnas bidrag för. Om Försäkringskassan begär det, ska den försäkrade lämna minst två kostnadsförslag upprättade av olika utförare som gör anpassningar av det aktuella slaget.

I ett kostnadsförslag ska det anges arbetskostnad och materialkostnad för respektive anpassningsåtgärd samt de övriga kostnader som är förenade med de åtgärder som avses i 52 kap. 8 § första stycket 2 och 3 socialförsäkringsbalken.
Förordning (2017:2)

4 b §

  En personbil klass I som uppfyller villkoren under punkten 1 i bilagan till denna förordning ska anses som särskilt lämpad enligt 52 kap. 18 b § socialförsäkringsbalken. Förordning (2017:2)

4 c §

  Tilläggsbidrag enligt 52 kap. 18 c § socialförsäkringsbalken lämnas med de belopp som anges under punkten 2 i bilagan till denna förordning för respektive särskild originalmonterad anordning. Förordning (2017:2)

4 d §

  Trafikverket ska senast före oktober månads utgång varje år till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna ett underlag som kan ligga till grund för en revision av förteckningen som anges under punkten 2 i bilagan till denna förordning.

Trafikverket ska i övrigt inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag och stöd för tillämpningen av 52 kap. socialförsäkringsbalken. Förordning (2017:2)

6 §

  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om bilstöd i socialförsäkringsbalken och denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2017:2
   1. Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2017.
   2. De nya bestämmelserna i 4-4 c §§ ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017 och endast när en ansökan om bilstöd har kommit in till Försäkringskassan efter den 31 december 2016.

2018:1382
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
   2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången i ärenden där ansökan har kommit in till Försäkringskassan efter den 31 juli 2018.

Bilaga
   1. Villkor för särskilt lämpad personbil klass I

I fall enligt 52 kap. 18 b § 1 socialförsäkringsbalken gäller följande.
      a) Höjden i den av fordonets dörröppningar där rullstolen ska föras in och ut ur fordonet ska uppgå till minst 1 200 millimeter.
      b) Fordonets invändiga höjd i den sektion där den som har ett funktionshinder ska sitta ska uppgå till minst 1 250 millimeter.
      c) Fordonets inre golv ska vara plant, eller i det närmaste plant, i den del som är aktuell.

I fall enligt 52 kap. 18 b § 2 socialförsäkringsbalken gäller följande.
      d) Höjden i den av fordonets dörröppningar som ska användas för i- och urlastning av en motordriven rullstol eller annat jämförbart hjälpmedel för förflyttningar ska överstiga 1 100 millimeter.
      e) Det utrymme i fordonet där den motordrivna rullstolen eller annat jämförbart hjälpmedel ska transporteras ska vara tillräckligt stort för att inrymma rullstolen eller hjälpmedlet.
   2. Vissa särskilda originalmonterade anordningar i personbil klass I

Nedanstående belopp gäller för tilläggsbidrag för särskilda originalmonterade anordningar.

Anordning          Bidragsbelopp
Automatisk växellåda        16 400 kronor
Automatisk öppning och stängning av baklucka   6 300 kronor
Elmanövrerad förarstol, 6-vägsjustering eller mer (med möjlighet till justering framåt/bakåt,
uppåt/nedåt samt framåt/bakåt av ryggstöd)   8 400 kronor
Elmanövrerad förarstol med utökade ergonomiska egenskaper (stol med samma justeringsmöjligheter som för ovan angivna elmanövrerade förarstol med 6-vägsjustering
men med ännu fler ergonomiska egenskaper)   13 900 kronor
Automatisk öppning och stängning av skjutdörr  7 800 kronor 
            per dörr
Helläderklädsel (samtliga hela sittytor
klädda med läder)        11 500 kronor
Nyckellöst system för start av motor och
låsning/upplåsning av dörrar      5 500 kronor
Backkamera           4 600 kronor
Fjärrmanövrerad bränsledriven kupévärmare   14 000 kronor
Elektriskt uppvärmd vindruta      3 900 kronor
Förordning (2018:1382)