Förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

3 av 31 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:100). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:1023


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. utveckla god redovisningssed i staten och ansvara för statsredovisningen,
   2. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,
   3. utveckla och förvalta statlig redovisning, finansiell styrning och resultatstyrning,
   4. utveckla och förvalta samt samordna den statliga internrevisionen,
   5. utveckla och förvalta intern styrning och kontroll i staten,
   6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
   7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd, och
   8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen. Förordning (2014:100)

12 §

  Myndigheten ska utveckla och förvalta statens informationssystem för budgetering, hantering av dokument och uppföljning (Hermes), utom när det gäller de verksamhetsstöd som avses i 26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd), samt tillhandahålla en teknisk plattform, drift och användarstöd avseende RK Statsbudgetstöd efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari varje år redovisa en arbetsplan för de närmaste två åren när det gäller verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Det som anges i första och andra styckena gäller inte om annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.
Förordning (2014:100)

24 §

  Myndigheten ska ta ut en avgift för samråd
   1. enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem, och
   2. enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

Avgift enligt första stycket 2 ska tas ut med följande belopp.

Avgiftsintäkter per år         Årlig avgift
kronor                 kronor
högst 999 999              0
1 000 000-24 999 999          3 900
25 000 000-99 999 999          5 900
100 000 000-149 999 999         7 800
150 000 000-299 999 999         9 800
300 000 000 eller mer          11 700
Förordning (2012:481)

Whoops, looks like something went wrong.