Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation

2 av 15 paragrafer (13 %) har ändrats i lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:593). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


8 §

  Den som är informationsansvarig får ta ut avgifter för att tillhandahålla geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster. Avgift får dock inte tas ut för en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att ladda ned geografiska koordinater enligt bilaga 1-6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. grunder för uttag av avgifterna, och
   2. begränsningar i rätten att ta ut avgifter och andra villkor för tillhandahållandet.

En kommun får ta ut avgifterna enligt de grunder som kommunen själv bestämmer, om inte annat följer av föreskrifter som avses i andra stycket 2. Lag (2017:1280)

15 §

  Bestämmelser om
   1. behandling av personuppgifter finns i
      a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
      b) lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och
      c) föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
   2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister,
   3. krav på tillstånd för spridning av en sammanställning av geografisk information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,
   4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (2018:585), och
   5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lag (2018:593)