Förordning (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:135). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Domarnämndens uppgifter anges bland annat i 3 § lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare, i lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna samt i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol.

Domarnämnden har också till uppgift att
   1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare och rättsbildade befattningshavare i domstol,
   2. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller ordförandena i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, hovrättspresidenter, kammarrättspresidenter och lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt,
   3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen om offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chefer för en hyresnämnd. Förordning (2019:135)

4 a §

  För att värdera en sökandes skicklighet får nämnden låta en sakkunnig närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde.
Förordning (2019:57)

6 §

  De ledamöter och ersättare som ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet förordnas på förslag av
   - Arbetsgivarverket,
   - Sveriges Kommuner och Landsting, samt
   - Sveriges advokatsamfund.

Personer som nomineras av Sveriges advokatsamfund ska vara advokater.

Samtliga personer som nomineras bör ha kunskap om och erfarenhet av rekryteringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor.

Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på de ledamöter och ersättare som representerar allmänheten.
Förordning (2012:817)