Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

3 av 20 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1230). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Luftfartsverket får överlämna till någon annan att på verkets vägnar ombesörja verksamhet som avses i första stycket.
Verksamhet som rör militära förhållanden får överlämnas endast i samråd med Försvarsmakten.

Luftfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2010:778)

2 §

  Luftfartsverket ska
   1. inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten, och
   2. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter.

Luftfartsverket får
   1. bedriva utbildning av flygledare,
   2. direkt eller genom till verket knutna bolag bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2013:170)

12 a §

  Vid Luftfartsverket finns en överdirektör.
Förordning (2019:1230)