Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket

18 av 29 paragrafer (62 %) har ändrats i förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:574). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket får även, efter överenskommelse med Sjöfartsverket, ansvara för genomförandet av infrastrukturprojekt i farleder, slussar och kanaler.

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken.

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrens- kraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2019:574)

2 §

  Trafikverket ska
   1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
   2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,
   3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,
   4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive efterkalkylering och successiv kalkylering,
   5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,
   6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit,
   7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter,
   8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och innovation inom transportområdet,
   9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om inte något annat beslutats,
   10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,
   11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,
   12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
   13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
   14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart,
   15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras, och
   16. i den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart stegvis analysera val av åtgärder genom att överväga
      a) åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt,
      b) åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
      c) begränsade ombyggnationer, och
      d) nyinvesteringar eller större ombyggnationer. Förordning (2017:518)

3 a §

  Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att utveckla och samordna krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet. I detta ingår att bedriva omvärldsbevakning och analys samt att stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området. Förordning (2017:842)

4 §

  Trafikverket ska
   1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls- och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,
   2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,
   3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen,
   4. årligen till regeringen rapportera kostnad per identifierad avgiftsbelagd passage som nyckeltal för vägavgiftssystem,
   5. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och analysverktyg,
   6. när det gäller det transeuropeiska transportnätet TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)
      a) ansvara för Sveriges del i förvaltningen av det tekniska informationssystemet för det transeuropeiska transportnätet (TENtec),
      b) bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag,
      c) bistå regeringen i arbetet gällande de europeiska korridorer som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,
   7. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts,
   8. vartannat år genomföra och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom transportsektorn enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, i den ursprungliga lydelsen, och
   9. i syfte att bedöma behov av underhåll och investeringar i järnvägsnätet samt behov av finansiering av sådana åtgärder upprätta och föra register över de järnvägsanläggningar Trafikverket förvaltar. Förordning (2017:305)

6 §

  Trafikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljnings-verksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. I detta ingår att
   1. utföra uppdrag inom väg- och järnvägsinfrastrukturområdena, till-handahålla el i anslutning till järnvägsinfrastrukturområdet, tillhandahålla drift av it-system samt bedriva andra elektroniska kommunikationstjänster,
   2. upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägsinfrastruktur,
   3. tillhandahålla färjeverksamhet,
   4. tillhandahålla utbildningsverksamhet,
   5. utföra fotografering inför utfärdande av körkort utan krav på förarprov och vid förnyelse av körkort,
   6. hyra ut fordon vid körprov,
   7. hyra ut reservbroar, och
   8. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till i första hand järnvägsföretag som staten ingår trafikeringsavtal med, i andra hand andra järnvägsföretag. Förordning (2019:11)

7 §

  Trafikverket ska svara för avhjälpande enligt 10 kap.
miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av Vägverket, Banverket och Statens järnvägar.

Trafikverket ska också, utöver vad som anges i första stycket, svara för
   1. den historiska miljöskuld som staten ska bära enligt ramavtal av den 25 mars 2010 mellan svenska staten, LFV Holding AB och Swedavia AB om bolagisering av flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket, och
   2. det miljöansvar som staten ska bära enligt ramavtal av den 22 december 2000 mellan svenska staten, AB Swedcarrier, SJ AB, SJ Green Cargo AB, Jernhusen AB, Unigrid AB, TraffiCare AB och EuroMaint AB om bolagisering av Statens järnvägar, och tillägg till avtalet. Förordning (2012:793)

8 §

  Trafikverket ska
   1. bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter och organ i arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur,
   2. särskilt samverka med Sjöfartsverket vid framtagande och genomförande av den nationella planen för transportinfrastruktur och i arbetet med ansökningar om TEN-T-bidrag, och
   3. vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 8 samverka med Luftfartsverket och Sjöfartsverket i frågor som rör respektive myndighets område. Förordning (2013:171)

10 §

  Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.
miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900).
Förordning (2011:384)

11 §

  Trafikverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Trafikverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1227)

12 a §

  Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om
   1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt
   2. linjesjöfart till Gotland.

Trafikverket ska vidare se till att det finns regelbunden flygtrafik på linjen Östersund-Umeå.

Trafikverket ska också ansvara för statens avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik, om regeringen inte beslutat något annat. Förordning (2013:1095)

12 b §

  Trafikverket får ingå avtal om transportpolitiskt motiverad internationell kollektivtrafik som inte upprätthålls i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.
Förordning (2011:1131)

12 c §

  Trafikverket får
   1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om villkoren för denna trafik, om att förändra utbudet av trafik, samt besluta om att lägga ned trafik som bedrivs under avtal, under förutsättning att regeringen inte beslutat något annat,
   2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kollektivtrafiken, och under förutsättning att sådana insatser inte ersätter det ansvar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förordning (2011:1131)

12 d §

  I de avtal Trafikverket svarar för ska Trafikverket väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner.
Förordning (2010:1836)

13 a §

  Inom Trafikverket ska det finnas ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för sjöfartsstöd.
Delegationen för sjöfartsstöd har till uppgift att självständigt pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart.

Delegationen för sjöfartsstöd ska bestå av högst sju ledamöter, som förordnas av regeringen.
Förordning (2010:1836)

13 b §

  Trafikverkets ledning ansvarar inför regeringen för att Delegationen för sjöfartsstöd tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet. Förordning (2010:1836)

13 c §

  Delegationen för sjöfartsstöd är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2014:362)

17 a §

  Vid Trafikverket finns en överdirektör.
Förordning (2015:626)

20 §

  Trafikverket får ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 §. Verket får besluta om grunderna för avgifterna och avgifternas storlek.

Om det är nödvändigt för att undvika att konkurrensen på marknaden snedvrids ska avgifternas storlek beräknas på marknadsmässiga grunder. Verket får disponera inkomsterna från avgifterna upp till full kostnadstäckning.
Förordning (2019:11)