Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys

3 av 18 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:794). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


2 §

  Trafikanalys ska
   1. svara för resvane- och varuflödesundersökningar,
   2. göra regelbundna beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet,
   3. bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportområdet, särskilt med tonvikt på transportsystemets utveckling i Europeiska unionen och dess effekter för Sverige,
   4. kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser och följa den internationella modellutvecklingen på området, samt
   5. följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.
Förordning (2012:794)

6 §

  Trafikanalys ska ansvara för analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn.

Trafikanalys ska senast den 31 mars varje år till regeringen lämna en rapport över de analyser som avses i första stycket.
Förordning (2011:495)

10 §

  Trafikanalys får inom sitt ansvarsområde mot avgift utföra uppdrag åt planeringsansvariga myndigheter och organ under förutsättning att det inte påverkar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Förordning (2012:14)