Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

7 av 21 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:255). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. vara en resurs för musiklivet genom att som konstnärlig samarbetspart tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet,
   2. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och musikens kulturarv,
   3. hålla ett urval av de samlingar som anförtrotts myndigheten tillgängliga för allmänheten,
   4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med universitet, högskolor och andra samt förmedla denna kunskap inom sina olika verksamhetsområden,
   5. vara en plattform för kontaktförmedling och bildande av nätverk i musiklivet samt en nationell part vid internationellt samarbete,
   6. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet,
   7. genom återutgivning av musikinspelningar som myndigheten förfogar över främja tillgången till konstnärligt intressant musik, och
   8. upplåta studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion, utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet. Förordning (2018:255)

3 a §

  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:182)

3 b §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:182)

5 §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:182)

10 §

  Konstnärliga rådet består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

Rådet är beslutsfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2018:255)

14 §

  Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Konstnärliga rådet för en bestämd tid. Förordning (2016:1331)

17 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 3, 7 och 8 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2018:255)