Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:77). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Ansökan om godkännande av en framställning i en film som ska visas offentligt för barn under 15 år ska ges in skriftligen till Statens medieråd. Ansökan ska innehålla uppgift om
   1. framställningens titel och längd,
   2. distributörens namn,
   3. den åldersgräns som godkännandet ska avse, och
   4. framställningens innehåll.

Till ansökan ska den framställning som ansökan avser bifogas. För framställningar på andra språk än svenska får Statens medieråd kräva att den svenska översättningen ska finnas inlagd på framställningen eller att det till ansökan bifogas en fullständig förteckning över de texter som framställningen är avsedd att visas med. Förordning (2017:77)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2017:77)