Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:648). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Auktorisation får beviljas endast om det med hänsyn till organisation, ledning och ägande kan antas att företagets verksamhet kommer att bedrivas i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Polismyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan auktorisation beviljas. Lag (2014:648)

13 §

  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Polismyndigheten får överklaga beslut att bevilja auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Lag (2014:648)