Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

11 av 19 paragrafer (58 %) har ändrats i lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:357). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare upphävdes 2018-01-01 genom SFS 2017:584


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats enligt
   1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
   2. 12 kap. 18 § utlänningslagen,
   3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
   4. 16 d, 16 f eller 16 h § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2017:357)

2 a §

  Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har
   1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de bestämmelser som anges i 2 §, och
   2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning till var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om uppehållstillstånd.
Lag (2013:1083)

2 b §

  Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 18 men inte 20 år, när uppehållstillstånd som anges i 2 eller 2 a § beviljats, förutsatt att han eller hon saknar föräldrar här i landet. Lag (2012:1000)

7 §

  Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

Planen ska minst innehålla
   1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),
   2. samhällsorientering, och
   3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Lag (2015:484)

8 §

  En etableringsplan ska omfatta högst 24 månader. Av etablerings-planen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som ingår i insatserna och de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen ska tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs något annat. Planen ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen.

En etableringsplan får förlängas utöver 24 månader om planen har omfattat aktiviteter på 75 procent av heltid på grund av att den nyanlände har vårdat barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Planen får förlängas med den tid som sammantaget motsvarar tiden för vård av barn, dock högst åtta månader. Lag (2014:952)

9 §

  Etableringsplanen upphör att gälla när
   1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,
   2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,
   3. den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken det kan lämnas studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller
   4. den nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan. Lag (2016:704)

10 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
   1. närmare föreskrifter om etableringsplaner, och
   2. föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och lämpligt arbete enligt 9 § 4.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från 7 § andra stycket om etableringsplanens innehåll för nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Lag (2016:754)

11 §

  Har upphävts genom lag (2015:849)

12 §

  Har upphävts genom lag (2015:849)

13 §

  Har upphävts genom lag (2015:849)

17 §

  Beslut i fråga om rätt till etableringsplan, upphörande av etableringsplan enligt 9 § 4, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2014:952)

Whoops, looks like something went wrong.