Fängelseförordning (2010:2010)

9 av 43 paragrafer (21 %) har ändrats i fängelseförordning (2010:2010) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:3). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


8 §

  Kriminalvården får förordna en förtroendeman för en intagen som är långtidsdömd och som behöver personligt stöd eller annan hjälp, om den intagne samtycker till det.
Förtroendemannen ska entledigas om en övervakare förordnas eller om den intagne begär det.

Förtroendemannen har rätt till ersättning för sitt uppdrag.
Kriminalvården prövar frågor om och betalar ut sådan ersättning. Om förtroendemannen är en tjänsteman vid Kriminalvården som fullgör uppdraget i tjänsten, lämnas dock inte någon ersättning.

Kriminalvården får meddela föreskrifter om ersättningens storlek. Förordning (2012:35)

9 §

  Kriminalvården ska före villkorlig frigivning pröva om den intagne ska stå under övervakning enligt 26 kap. 12 § brottsbalken. Om Kriminalvården beslutar om övervakning, ska en övervakare förordnas i så god tid att han eller hon kan förbereda uppdraget.

Till övervakare ska en tjänsteman vid Kriminalvården eller annan lämplig person förordnas. Förordning (2020:292)

13 §

   Träder i kraft 2021-05-01
En intagen har, utöver vad som följer av 3 kap. 3 § fängelselagen (2010:610), rätt till ersättning om
   1. någon sysselsättning inte kan anvisas den intagne under normal arbetstid och det inte beror på honom eller henne, eller
   2. den intagnes arbetsförmåga är helt eller delvis nedsatt på grund av sjukdom.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte om den intagne uppbär allmän ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Ersättning enligt första stycket får lämnas med lägre belopp än vad den intagne skulle ha fått om han eller hon utfört eller deltagit i anvisad sysselsättning.

Ersättning enligt första stycket 2 ska inte lämnas för den första dagen i en sjukperiod (karensdag). Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats, ska den senare sjukperioden anses vara en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Antalet karensdagar får begränsas till tio dagar under de senaste tolv månaderna.
Förordning (2021:3)

30 §

  Har upphävts genom förordning (2017:143)

31 a §

  Polismyndigheten ska omedelbart efter det att en intagen har omhändertagits för förpassning enligt 15 kap. 2 a § fängelselagen (2010:610) underrätta Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.
Förordning (2019:97)

34 §

  Om ett tillstånd till en utslussningsåtgärd upphävs, ska myndigheten som har fattat beslutet underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den ort där den intagne vistas, senast har vistats eller har sin hemort.

Polismyndigheten ska förpassa den intagne för fortsatt verkställighet till den anstalt som Kriminalvården anger.

Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Kriminalvården när den intagne har omhändertagits för förpassning enligt första stycket. Förordning (2014:1183)

35 §

  Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om
   1. i vilken anstalt den intagne är placerad,
   2. den intagne förflyttas till en annan anstalt eller överförs till en annan stat för verkställighet av straffet där,
   3. den intagne vistas utanför anstalt enligt 9 kap. 1 §, 10 kap. 1-4 §§ eller 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610),
   4. den intagne, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
   5. den intagne friges,
   6. den intagne rymmer eller fritas, eller
   7. den intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utanför anstalten.

En begärd underrättelse om en planerad vistelse utanför anstalten behöver inte lämnas i de fall en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa.
Förordning (2015:115)

36 §

  En underrättelse enligt 35 § ska lämnas i lämplig tid och utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

En underrättelse ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, om inte sådan information har lämnats tidigare. Förordning (2011:974)

37 §

  Om Säkerhetspolisen i ett enskilt fall begär det, ska Kriminalvården lämna ut sådana uppgifter som behövs i verksamhet för personskydd för
   1. statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman, en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller kabinettssekreteraren,
   2. en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband med statsbesök och liknande händelser, eller
   3. en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om personskydd för. Förordning (2020:1057)

Whoops, looks like something went wrong.