Fängelseförordning (2010:2010)

6 av 42 paragrafer (14 %) har ändrats i fängelseförordning (2010:2010) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:97). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-07


8 §

  Kriminalvården får förordna en förtroendeman för en intagen som är långtidsdömd och som behöver personligt stöd eller annan hjälp, om den intagne samtycker till det.
Förtroendemannen ska entledigas om en övervakare förordnas eller om den intagne begär det.

Förtroendemannen har rätt till ersättning för sitt uppdrag.
Kriminalvården prövar frågor om och betalar ut sådan ersättning. Om förtroendemannen är en tjänsteman vid Kriminalvården som fullgör uppdraget i tjänsten, lämnas dock inte någon ersättning.

Kriminalvården får meddela föreskrifter om ersättningens storlek. Förordning (2012:35)

30 §

  Har upphävts genom förordning (2017:143)

31 a §

  Polismyndigheten ska omedelbart efter det att en intagen har omhändertagits för förpassning enligt 15 kap. 2 a § fängelselagen (2010:610) underrätta Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.
Förordning (2019:97)

34 §

  Om ett tillstånd till en utslussningsåtgärd upphävs, ska myndigheten som har fattat beslutet underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den ort där den intagne vistas, senast har vistats eller har sin hemort.

Polismyndigheten ska förpassa den intagne för fortsatt verkställighet till den anstalt som Kriminalvården anger.

Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Kriminalvården när den intagne har omhändertagits för förpassning enligt första stycket. Förordning (2014:1183)

35 §

  Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om
   1. i vilken anstalt den intagne är placerad,
   2. den intagne förflyttas till en annan anstalt eller överförs till en annan stat för verkställighet av straffet där,
   3. den intagne vistas utanför anstalt enligt 9 kap. 1 §, 10 kap. 1-4 §§ eller 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610),
   4. den intagne, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
   5. den intagne friges,
   6. den intagne rymmer eller fritas, eller
   7. den intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utanför anstalten.

En begärd underrättelse om en planerad vistelse utanför anstalten behöver inte lämnas i de fall en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa.
Förordning (2015:115)

36 §

  En underrättelse enligt 35 § ska lämnas i lämplig tid och utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

En underrättelse ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, om inte sådan information har lämnats tidigare. Förordning (2011:974)