Häktesförordning (2010:2011)

9 av 33 paragrafer (27 %) har ändrats i häktesförordning (2010:2011) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:267). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


2 §

  Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i en förvaringslokal informeras om verkställighetens innebörd på ett språk som han eller hon förstår. Sådan information ska också lämnas vid andra tillfällen så snart det finns anledning till det.

Om den intagne är under arton år ska informationen lämnas både muntligen och skriftligen. Förordning (2019:267)

20 §

  Har upphävts genom förordning (2017:144)

23 §

  Undersökningsledaren eller åklagaren ska se till att den intagne och den myndighet som svarar för förvaringslokalen omedelbart underrättas skriftligen om beslut om restriktioner enligt 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611). Den intagne ska samtidigt underrättas skriftligen om sin möjlighet att begära rättens prövning av beslutet enligt 6 kap. 4 § första stycket häkteslagen.

De omständigheter som ligger till grund för ett beslut om restriktioner ska dokumenteras. Den intagne ska få del av dokumentationen i den utsträckning det kan ske utan men för utredning om brott.

Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om dokumentation och underrättelse enligt andra stycket.
Förordning (2015:638)

25 §

  Undersökningsledaren eller åklagaren får, för tillämpning av 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), uppdra åt en anställd vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett att verkställa sådan granskning som avses i 3 kap. 8 § samma lag. Förordning (2015:39)

26 §

  Undersökningsledaren eller åklagaren ska hålla den myndighet som ansvarar för förvaringslokalen underrättad om förhållanden som har betydelse från säkerhetssynpunkt för behandlingen av den som är intagen på grund av misstanke om brott. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har motsvarande underrättelseskyldighet i fråga om den som har tagits i förvar enligt utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Förordning (2014:1184)

27 §

  Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om
   1. den intagne vistas utanför förvaringslokalen utan bevakning,
   2. den intagne friges,
   3. den intagne rymmer eller fritas,
   4. den intagne uteblir efter en vistelse utanför förvaringslokalen, eller
   5. den intagne överförs till en annan stat för verkställighet av straffet där.

En begärd underrättelse behöver inte lämnas om underrättelsen kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa. En förfrågan behöver inte göras om målsäganden redan har blivit tillfrågad enligt 35 § fängelseförordningen (2010:2010).
Förordning (2015:116)

28 §

  En underrättelse enligt 27 § ska lämnas i lämplig tid och utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

En underrättelse ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, om inte sådan information har lämnats tidigare. Förordning (2011:975)

31 §

  Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av häkteslagen (2010:611) och denna förordning för verksamhet i polisarrest. Förordning (2014:1184)

32 §

  Kriminalvården och Polismyndigheten ska höra Statens institutionsstyrelse vid utformningen av särskilda föreskrifter för intagna som dömts till sluten ungdomsvård.
Förordning (2014:1184)