Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

2 av 19 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1264). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-08


8 §

  Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska landstinget ansvara för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets invånare till
   1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
   2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
   3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
   4. professionell bild- och formverksamhet,
   5. regional enskild arkivverksamhet,
   6. filmkulturell verksamhet, och
   7. främjande av hemslöjd.

Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses i första stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Landstinget får även lämna statsbidrag till överskridande samarbeten mellan olika konstområden. Förordning (2017:1264)

9 a §

  Statens kulturråd får lämna bidrag till organisationer som företräder det civila samhället och de professionella kulturskaparna för deras medverkan i syfte att ta fram och genomföra regionala kulturplaner. Förordning (2013:1134)