Förordning (2010:232) om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2010:232) om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1340). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


4 §

  Ansökan om rätt till bidrag ska göras senast den 15 augusti 2010 hos Statens skolinspektion. Om ansökan avser en särskild variant inom det estetiska området, får dock ansökan göras senast den 1 februari 2011.

Om ansökan avser en utbildning som redan bedrivs och huvudmannen avser att anordna samma utbildning inom ramen för ett nationellt program och, i förekommande fall, en nationell inriktning utan någon sådan avvikelse som avses i 5 § andra stycket, får ansökan göras senast den 15 maj 2010. Förordning (2010:1340)

9 §

  Statens skolinspektion ska i de fall som avses i 7 § fatta beslut senast den 31 oktober 2010.

När ansökan är gjord enligt 4 § andra stycket och Skolinspektionen gör bedömningen att villkoren i den bestämmelsen är uppfyllda ska dock beslut fattas senast den 30 juni 2010.

I de fall som avses i 8 § andra stycket ska Skolinspektionens beslut fattas senast den 30 november 2010. Om ansökan avser en särskild variant inom det estetiska området, ska dock beslut fattas senast den 15 mars 2011.

Statens skolverk ska i de fall som avses i 8 § andra stycket fatta beslut se- nast den 31 oktober 2010. Om ansökan avser en särskild variant inom det estetiska området, ska dock beslut fattas senast den 1 mars 2011.
Förordning (2010:1340)

10 §

  Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får Statens skolinspektions beslut enligt 7 § överklagas.

Skolinspektionens beslut enligt denna förordning ska gälla trots att det inte har vunnit laga kraft.

Statens skolverks beslut får enligt 12 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394) inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2010:232
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010 och gäller till och med den 1 april 2011. Förordning (2010:1340)