Lag (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

4 av 12 paragrafer (33 %) har ändrats i lag (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:599). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


4 §

  En trafiknykterhetskontrollant förordnas av Polismyndigheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år. I förordnandet ska tjänstgöringsställe anges.
Lag (2014:599)

5 §

  Den som avser att anlita en trafiknykterhetskontrollant ska samråda med Polismyndigheten innan en trafiknykterhetskontroll anordnas. Lag (2014:599)

6 §

  Vid en trafiknykterhetskontroll ska trafiknykterhetskontrollanten stå under ledning av en polisman.

Trafiknykterhetskontrollanten ska hålla Polismyndigheten informerad om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och är av sådan art att Polismyndigheten bör känna till dem. Lag (2014:599)

8 §

  Polismyndigheten får återkalla ett förordnande som trafiknykterhetskontrollant, om kontrollanten inte längre uppfyller villkoren i 3 § första stycket.

Om det kan antas att förordnandet kommer att återkallas, får Polismyndigheten stänga av trafiknykterhetskontrollanten från tjänstgöring till dess att frågan om återkallelse har prövats slutligt. Även i andra fall får beslut om avstängning för ett visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om trafiknykterhetskontrollanten har åsidosatt vad som åligger honom eller henne i verksamheten.

Om det är så brådskande att Polismyndighetens beslut inte kan inväntas, får en polisman, i väntan på myndighetens beslut, meddela ett sådant beslut som avses i andra stycket.

Beslutet ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Har avstängningen inte redan upphört, ska myndigheten omedelbart pröva om den ska bestå. Lag (2014:599)