Förordning (2010:375) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

7 av 10 paragrafer (70 %) har ändrats i förordning (2010:375) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1179). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  En ansökan om förordnande som trafiknykterhetskontrollant ska vara skriftlig och ges in till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1179)

3 §

  Återkallas ett förordnande som trafiknykterhetskontrollant eller stängs trafiknykterhetskontrollanten av från tjänstgöring, ska han eller hon omedelbart överlämna sitt bevis om förordnande till Polismyndigheten eller till en polisman. Om en avstängning upphör utan att förordnandet återkallas, ska trafiknykterhetskontrollanten få tillbaka beviset.
Förordning (2014:1179)

5 §

  Utbildning av trafiknykterhetskontrollanter bedrivs av Polismyndigheten eller, om det finns särskilda skäl för det, av den som har fått tillstånd av Polismyndigheten att bedriva sådan utbildning.

Ett tillstånd att bedriva utbildning får ges endast till den som har tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Förordning (2014:1179)

6 §

  Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning av trafiknykterhetskontrollanter om det inte längre finns förutsättningar för tillståndet eller om det finns andra särskilda skäl för återkallelse.
Förordning (2014:1179)

7 §

  Polismyndigheten får ta ut en avgift för sådan utbildning av trafiknykterhetskontrollanter som myndigheten genomför.
Myndigheten bestämmer storleken på avgiften och får disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2014:1179)

9 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Polismyndigheten än beslut enligt 6 § får inte överklagas.
Förordning (2014:1179)

10 §

  Polismyndigheten får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om trafiknykterhetskontrollanters klädsel,
   2. föreskrifter om trafiknykterhetskontrollanters utrustning,
   3. föreskrifter om den särskilda utbildningen för trafiknykterhetskontrollanter, och
   4. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar och denna förordning.
Förordning (2014:1179)